Zuivelsector bundelt krachten in reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV en NZO in juni 2022 hun krachten gebundeld in ZuivelNL-verband. U leest hier welke gezamenlijke initiatieven we hebben uitgevoerd.

Gezamenlijke initiatieven met melkveehouders en zuivelondernemingen

2023

  • December 2023: Convenant 'Regieorgaan innovatie veehouderij'. Om innovaties in de praktijk te laten slagen heeft het ministerie van LNV samen met het ministerie van IenW, sectororganisaties, provincies, de Dierenbescherming e.a. een regieorgaan opgericht om zo innovaties sneller vooruit te helpen. ZuivelNL is aangesloten via haar leden DDB, LTO en NMV en partner NAJK.
  • Augustus 2023: Toekomstvisie Melkveehouderij. DDB, LTO Nederland, NAJK, NMV e.a. hebben gezamenlijk een toekomstvisie voor de Nederlandse melkveehouderij opgesteld. Met dit manifest willen de partijen samen het geluid van de melkveehouderij afgeven in aanloop naar de komende verkiezingen en de daaropvolgende formatie. ZuivelNL heeft de totstandkoming gefaciliteerd.

2022

  • Juli 2022: Open brief gericht aan minister-president Mark Rutte in landelijke dagbladen met oproep aan de minister-president om eindelijk ook met de melkveehouders te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest. Ook als aangetekende brief verzonden naar minister-president Mark Rutte.

Over ZuivelNL

ZuivelNL, de vereniging van melkveehouders en zuivelverwerkers, zet zich in voor de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. We faciliteren als brancheorganisatie het overleg tussen de belangenorganisaties van melkveehouders en zuivelondernemingen waarbij gezamenlijk antwoorden op het overheidsbeleid worden geformuleerd, die onze leden en partner kunnen gebruiken voor de lobby:

De bundeling van de krachten is een reactie op de 2022 voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof. Die voorstellen wijzen de leden af als onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren en desastreus voor zowel het platteland als de natuur.