KringloopWijzer

Duurzaamheid

De zuivelsector wil bijdragen aan een beter klimaat en milieu door de verliezen van mineralen en de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak naar bodem, water en lucht te verminderen. De melkveehouder is hierin een belangrijke schakel door te sturen op een efficiënte mineralenbenutting op het melkveebedrijf. Hiervoor is in ZuivelNL-verband de KringloopWijzer ontwikkeld: een instrument dat de milieu- en klimaatprestaties op het bedrijf in beeld brengt zodat de melkveehouder informatie krijgt voor het nemen van managementmaatregelen. Samen met Wageningen University & Research zorgt ZuivelNL ervoor dat de resultaten van de KringloopWijzer wetenschappelijk zijn onderbouwd.

logo.name

Milieu- en klimaatprestaties in beeld

De KringloopWijzer (KLW) brengt voor een specifiek bedrijf de milieu- en klimaatprestaties overzichtelijk in beeld. Het dashboard omvat 6 milieu-indicatoren:

 • Stikstofbodemoverschot
 • Ammoniak (kg per GVE en ha)
 • Ammoniak (kg per ha)
 • Broeikasgassen per kg meetmelk
 • Percentage blijvend grasland
 • Percentage eiwit van eigen land

Dashboard Milieu en klimaat

Om het jaarlijks invullen van de KringloopWijzer te vereenvoudigen zorgt ZuivelNL dat veel gegevens automatisch kunnen worden ingelezen. Hiervoor wordt de melkveehouder gevraagd een machtiging af te geven aan de leverancier van de data. Denk hierbij aan:

 • Dier-, mest- en perceelgegevens via RVO
 • Gegevens van melkleveringen via zuivelondernemingen
 • Rantsoengegevens via voerleveranciers
 • Kuilanalyses via laboratoria

Ook is het mogelijk dat de bodemanalyses direct gekoppeld worden aan de perceelgegevens van RVO. Ruim 90% van de melkveehouders maakt gebruik van deze machtigingen bij het invullen van de KringloopWijzer. Als de KLW volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelonderneming hierover automatisch geïnformeerd via Qlip.

Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers én het controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens. Melkveehouders kunnen een resultatenrapportage uitdraaien met de uitkomsten voor hun bedrijf. Ook kunnen melkveehouders een machtiging afgeven aan een adviesorganisatie voor het gebruik van uitkomsten van de KLW, bijvoorbeeld in studiegroep verband. Uitkomsten van de KringloopWijzer worden ook gebruikt voor het belonen van bedrijfsprestaties in duurzaamheidsprogramma’s en beloningsconcepten van zuivelondernemingen.

Wat levert de KringloopWijzer melkveehouders op?

De resultaten van de KringloopWijzer geven melkveehouders meer inzicht in hun bedrijfsvoering waardoor zij beter kunnen sturen op:

 • Gezonde bodem
 • Hogere grasopbrengst en besparing op ruwvoeraankoop
 • Besparingen op kunstmestaankoop en/of mestafvoer
 • Ondernemen met oog voor de toekomst
 • Financieel voordeel door vergroten van de marge met besparingen of door deelname aan duurzaamheidsprogramma’s van zuivelondernemingen

Verbeteren technische resultaat

Op basis van resultaten uit het project Koeien & Kansen en bevindingen van experts blijkt dat het gebruik van de KringloopWijzer een flink financieel voordeel op kan leveren. Dit is toe te schrijven aan het verbeteren van het technische resultaat. Slechts het invullen van de KLW levert geen financieel voordeel op, wel de maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de resultaten uit de KringloopWijzer. Het voordeel kan variëren van € 4.000 tot € 10.000 voor een bedrijf met circa 100 melkkoeien.

Verzoeken tot aanpassingen als gevolg van nieuwe producten

Bedrijven die nieuwe producten ontwikkeld hebben en op de markt gebracht hebben, kunnen een verzoek tot aanpassing indienen bij ZuivelNL. Hierbij gaat het om producten die volgens de producent een gunstige invloed hebben op de milieuemissies en op de uitkomsten van de KLW. Bij deze nieuwe producten kan men denken aan o.a. additieven in het veevoer en/of kunstmestsamenstelling en/of toevoegmiddelen in de dierlijke mest. U leest in het Protocol beoordeling verzoeken tot aanpassingen de procedure voor indienen verzoek tot aanpassing bij ZuivelNL.