Ketenorganisatie van de zuivelsector

Over ZuivelNL

ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Activiteiten zijn het financieren en initiëren van onderzoek & innovatie in de melkveehouderij en zuivelketen, het financieren en het faciliteren van de ontwikkeling en het programmamanagement op het gebied van duurzaamheid en diergezondheid & dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de Duurzame Zuivelketen, de KringloopWijzer en KoeMonitor. In het kader van voedselveiligheid financiert ZuivelNL het onderzoeksprogramma Gemeenschappelijk Research Zuivel. ZuivelNL publiceert marktinformatie over de internationale zuivelmarkt en de Nederlandse melkveehouderij en faciliteert de export van zuivelproducten. ZuivelNL richt zich met educatieprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs.

Missie ZuivelNL

Het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Als brancheorganisatie het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen faciliteren en met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde creëren.

Visie
Melkveehouders en zuivelondernemingen werken dagelijks aan het toekomstbestendig houden van hun bedrijf en de gezamenlijke keten. Zij spelen voortdurend in op wensen en eisen van de samenleving. Met de samenwerking in ZuivelNL werkt de sector aan een duurzame zuivelketen waarin hoogwaardige voeding wordt geproduceerd.

Strategie en werkwijze
ZuivelNL bereikt haar doelen door dagelijks met enthousiasme en professionaliteit samen te werken met melkveehouders, zuivelondernemingen, gelieerde organisaties van (inter)nationale handelsondernemingen, dierenartsen, veevoederleveranciers en door een open dialoog te onderhouden met overheden en maatschappelijke organisaties.
ZuivelNL zal praktisch, transparant en zichtbaar opereren, samenwerking optimaal faciliteren, onderzoek en innovatie stimuleren en ontwikkelde instrumenten en data met grote zorg beheren.

ZuivelNL is actief op het gebied van:

  • Onderzoek & Innovatie
  • Diergezondheid & Dierenwelzijn
  • Voedselveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Data & Instrumenten
  • Faciliteren van de export van zuivelproducten
  • Nederlands Nationaal Comité - International Dairy Federation
  • Normalisatie
  • Nederlandse zuivelnoteringen & Marktinformatie
  • Educatie jongeren

Themagroepen

Met de themagroepen voor gezamenlijke opgaven, sectorbrede activiteiten en de uitvoering van regelingen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de samenwerking binnen de zuivelketen, om zo het concurrentievermogen van de branche als geheel te versterken. De meerwaarde wordt gezien door de dragende organisaties, partners en de omgeving. De groeiende behoefte om lid of partner van ZuivelNL te worden is hiervan een goede illustratie.

Bekijk de samenstelling van de themagroepen

Financiering

ZuivelNL financiert de activiteiten uit een contributie die is gebaseerd op door zuivelondernemingen van melkveehouders ontvangen kilo’s melk (€ 0,055/100kg) en door die zuivelondernemingen verwerkte kilo’s melk (€ 0,025/100kg). De te financieren activiteiten moeten dan ook een meerwaarde hebben voor de zuivelsector als geheel.

Statuten en Huishoudelijk Reglement ZuivelNL

ZuivelNL Statuten ZuivelNL Huishoudelijk Reglement