KoeMonitor

Diergezondheid & dierenwelzijn

Voedselveiligheid

Ketenkwaliteit

Met ingang van 1 januari 2020 is KoeMonitor operationeel. KoeMonitor is een systematiek waarmee melkveehouders en producenten van zuivelproducten aantoonbaar kunnen maken naar klanten, afnemers en toezichthouders dat de eisen voor diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd en dat uitsluitend melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen.

KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeData, KoeAlert en KoeKompas. Alle onderdelen in KoeMonitor hebben een eigen functie, maar hangen onderling met elkaar samen. ZuivelNL verzorgt het programmamanagement van KoeMonitor.

Website KoeMonitor
logo.name

Ontwikkeld door sectorpartijen

ZuivelNL heeft KoeMonitor per 1 januari 2020 ter beschikking gesteld aan zuivelondernemingen. Zuivelondernemingen hebben zelf de keuze gemaakt om KoeMonitor wel of niet toe te passen als onderdeel van het eigen kwaliteitssysteem. KoeMonitor is in 2019 ontwikkeld door LTO Melkveehouderij, NMV en NZO.

Aantonen dat aan wettelijke eisen wordt voldaan

Verschillende zuivelondernemingen hanteren KoeMonitor met ingang van 1 januari 2020. Melkveehouders en zuivelondernemingen kunnen daarmee aantonen dat zij onder meer aan de EU-hygiëneverordering 853/2004 voldoen. Dat is namelijk de eis dat de melkveehouder enkel melk levert van gezonde koeien. Hoe zuivelondernemingen die borging moeten regelen staat niet precies beschreven. Wel staat vast dat controles door een officiële dierenarts hier deel van uit moeten maken. Dit volgt uit de Officiële Controle Verordening (OCR) 2017/625. De OCR bevat specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. Binnen KoeMonitor is dat geregeld. Een officiële dierenarts controleert aan de hand van het onderdeel KoeAlert of de melkveehouder alle aanwezige attentiekoeien herkent en of hij de melk van deze attentiekoeien aantoonbaar uit houdt. In de Staatscourant van december 2019 heeft het ministerie van VWS dierenartsen die zijn aangesloten bij de Stichting Geborgde Dierenarts aangewezen om officiële controles uit te voeren op melkveebedrijven in het kader van de EU-hygiëneverordening.

Andere eisen die de EU-hygiëneverordering 853/2004 aan de productie van melk stelt, zoals bijvoorbeeld de regels over tanklokaal, kiem- en celgetal zijn niet in KoeMonitor opgenomen. Die zijn elders geborgd via de zuivelkwaliteitssystemen. KoeMonitor geeft ook invulling aan nationale wetgeving, zoals bepaalde onderdelen van de Regeling houders van dieren, de Regeling diergeneesmiddelen en de Regeling Diergeneeskundigen. Bovenwettelijk is de WelzijnsMonitor in KoeKompas. Die is gebaseerd op toenemende vragen en eisen vanuit de markt en de maatschappij over de status van het dierenwelzijn op een melkveebedrijf.

KoeMonitor voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het wettelijk toezicht op de naleving van de EU-hygiëneverordering 853/2004. KoeMonitor is een vrijwillig privaat systeem is dat door zuivelondernemingen en melkveehouders gebruikt kan worden om aan te geven dat aan de regelgeving voldaan is. Maar er zijn ook andere manieren toegestaan om aan te tonen dat aan de regelgeving wordt voldaan. In alle gevallen houdt het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) hier toezicht op om vast te stellen dat aan de EU-regelgeving voldaan wordt. Binnenkort komen COKZ, NVWA en Stichting Geborgde Dierenarts met voorstellen voor het invullen van dit toezicht.

Brochure KoeMonitor

Bekijk de video

Er is op de website van KoeMonitor ook een uitgebreide e-learning beschikbaar over het herkennen van attentiekoeien.

Ga naar de e-learning

Stroomschema

Hulp bij het herkennen van attentiekoeien

Download het stroomschema