Diergezondheid & Dierenwelzijn in kader Duurzame Zuivelketen

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Duurzame Zuivelketen

Melkveehouders zorgen goed voor hun koeien. De koe is het belangrijkste kapitaal van de boer en een gezonde koe die lekker in haar vel zit, geeft makkelijk melk. De Duurzame Zuivelketen streeft naar gezonde koeien die een goed en lang leven hebben. Door de koe en het kalf centraal te stellen en diergericht te werken wordt continu gewerkt aan het verder verbeteren van de gezondheid en het welzijn van koeien en kalveren.

Dierziektes voorkomen

Dierziektes worden zoveel mogelijk (sectoraal) voorkomen, en wanneer een dier ziek is dan wordt het op een goede manier verzorgd. Om risico’s zo veel mogelijk te beperken, is de aanvoer van dieren van elders ongewenst. Wanneer antibiotica wordt toegepast, dan wordt dat op verantwoorde wijze gedaan.

Om naast de verbetering van de diergezondheid ook de verbetering van het totale welzijn op melkveebedrijven in beeld te brengen is samen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde de Welzijnsmonitor ontwikkeld. Deze Welzijnsmonitor hangt samen met de internationale standaard Welfare Quality®. Met het instrument KoeMonitor wordt ook de Welzijnsmonitor voor het meten van het dierenwelzijn op individuele bedrijven sectorbreed geïmplementeerd.

Inzicht in kwaliteit van kalverzorg met KalfOK

De zorg voor jonge dieren verder verbeteren is een expliciet doel van de Duurzame Zuivelketen. Een goede start is van groot belang voor de gezondheid en productiviteit in het verdere leven van een koe. Iedereen heeft belang bij gezonde, vitale kalveren en bij een goede opfok. Goede zorg voor jonge dieren is een verantwoordelijkheid voor elke melkveehouder.

Om alle melkveehouders een goed en integraal inzicht te geven in hun jongveemanagement is de Kalf Opfok Kwaliteit score (KalfOK-score) ontwikkeld. Dit systeem is een uniform scoresysteem op basis van al beschikbare data, dat melkveehouders elk kwartaal inzicht geeft in de kwaliteit van hun kalverzorg. Het systeem is wetenschappelijk geborgd en ontwikkeld in samenwerking met:

  • Melkveehouders
  • Dierenartsen
  • Diergezondheidsexperts

KalfOK-score

De KalfOK-score is opgebouwd uit 12 kengetallen die een goede indicatie geven van hoe het op een bedrijf gaat met de gezondheid van de kalveren en het jongvee. Dat maakt dat de score een goed uitgangspunt kan zijn voor het verbeteren van de jongveeopfok op een melkveebedrijf.

Individueel inzicht en vergelijking met andere bedrijven

De KalfOK-score is ontwikkeld door ZuivelNL en wetenschappelijk onderbouwd. De kengetallen succesvol gestarte stier- en vaarskalveren t/m 14 dagen vormen een belangrijk onderdeel van de in totaal 12 kengetallen waarmee elk bedrijf maximaal 100 punten kan scoren. Het resultaat biedt inzicht in de kwaliteit van de kalveropfok op het individuele melkveebedrijf en maakt ook een vergelijking met andere bedrijven mogelijk (benchmark). De bewustwording rond de kwaliteit van de kalveropfok wordt hiermee vergroot.

Ook geeft het bedrijfsoverzicht een indicatie van sterke punten en eventuele knelpunten in de opfok. Deze kan de veehouder samen met de eigen dierenarts of een andere adviseur op het gebied van kalveropfok bespreken. Veehouders krijgen op deze manier inzicht in waar concrete maatregelen zinvol zijn, wat hen zal stimuleren om de kalveropfok verder te verbeteren.

Het KalfOK-systeem is een integraal systeem dat de diverse indicatoren over zorg voor jonge dieren in beeld brengt. Hierdoor wordt voorkomen dat inzet op een enkel aspect resulteert in afwenteling op een ander. De KalfOK-score is sinds 2018 beschikbaar voor alle melkveehouders. Circa 90% van de melkveehouders maakt hier inmiddels gebruik van.

KalfOK informatiefolder

U leest in de informatiefolder in het kort hoe KalfOK is opgebouwd en krijgt daarnaast inzicht in de praktische toepassing op het melkveebedrijf.