Diergezondheid & Dierenwelzijn

In ZuivelNL-verband wordt veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van de diergezondheid en dierenwelzijn.

Fundament

Aan de basis van de Nederlandse zuivelsector staan ruim 1,6 miljoen melkkoeien en het benodigde jongvee. De gezondheid van deze dieren vormt het fundament voor de kwaliteit van de melk en de daaruit gemaakte zuivelproducten. Vanwege het belang van een goede rundergezondheidzorg wordt via ZuivelNL gezamenlijk bijgedragen aan de monitoring en bestrijding van dierziekten en praktijkonderzoek op dit gebied.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten

ZuivelNL, vertegenwoordigers van andere diersectoren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid hebben op 20 juni 2019 het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024 ondertekend. In dit convenant zijn de afspraken neergelegd over de kostenverdeling tussen overheid en veehouderijsectoren voor kosten van preventie, monitoring en eventuele bestrijding in Nederland van:

  • Besmettelijke dierziekten
  • Zoönosen
  • Ziekteverwekkers

Voor de bijdrage van de sectoren aan de reguliere jaarlijkse kosten en aan de eventuele bestrijdingskosten gelden per sector aparte plafonds voor de maximale bijdrage per sector. Voor rundvee bedragen deze plafonds € 34 miljoen voor het totaal van de reguliere jaarlijkse kosten en € 9 miljoen voor de bestrijdingskosten. Boven deze plafonds zal de overheid de kosten geheel dragen.

De verdeling van de kosten over bedrijfsleven en overheid is niet materieel gewijzigd ten opzichte van de in het vorige convenant gemaakte afspraken. Wel is afgesproken dat het ministerie van LNV de bijdrage van de rundersector zelf gaat innen (per 1 januari 2020), omdat de hiervoor beschikbare reserve van ZuivelNL is uitgeput. Bij andere diersectoren gebeurt dit al langer.

Monitoring

De monitor voor diergezondheid in de rundveehouderij bestaat uit een aantal instrumenten waarmee informatie wordt verzameld over de gezondheidsstatus van de rundveestapel. De instrumenten zijn zo gekozen dat zij elkaar aanvullen. De instrumenten van de monitor zijn deels reactief, waarbij het initiatief bij de veehouders en dierenartsen ligt, maar deels ook proactief en dan ligt het initiatief bij de uitvoerder van dit project, Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren). Door informatie uit de diverse instrumenten integraal te interpreteren kunnen specifieke diergezondheidsproblemen snel worden gesignaleerd en kunnen ook meer algemene trends en ontwikkelingen in de rundergezondheid worden gevolgd. Dit zijn de twee belangrijkste doelstellingen van het project. De monitor wordt gezamenlijk gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven, waaronder sinds 2015 ZuivelNL.

Uw contactpersoon

Caroline Huetink
Programmamanager Diergezondheid & Dierenwelzijn

Stuur Caroline een e-mail