Diergezondheid & Dierenwelzijn

Diergezondheid & Dierenwelzijn

ZuivelNL werkt in de Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR) samen met de kalversector en rundvleessector. Het kerndoel van de GWR is het bevorderen van gezonde dieren als basis voor de melk- en vleesproductie en de afzet en export van vlees en zuivelproducten. Diergezondheidsfonds en ziektebestrijding, monitoring rundergezondheid, aanpak bedrijfsgebonden dierziekten en registratie en verantwoord medicijngebruik zijn onderwerpen die aan bod komen. Ook vindt onderzoek naar onderbouwing van risico’s, beleid en aanpak plaats.

Monitoring diergezondheid

De monitor voor diergezondheid in de rundveehouderij bestaat uit een aantal instrumenten waarmee informatie wordt verzameld over de gezondheidsstatus van de rundveestapel, waaronder:

  • Pathologie
  • Data-analyse
  • Prevalentieonderzoek
  • Bewakingsprogramma’s

De instrumenten zijn zo gekozen dat zij elkaar aanvullen. De instrumenten van de monitor zijn deels reactief, dat wil zeggen dat het initiatief bij de melkveehouders en dierenartsen ligt (bijv. pathologie), maar deels ook proactief (bijv. bewakingsprogramma’s) en dan ligt het initiatief bij de uitvoerder van dit project, Royal GD.

Door informatie uit de diverse instrumenten integraal te interpreteren kunnen specifieke diergezondheidsproblemen snel worden gesignaleerd en kunnen ook meer algemene trends en ontwikkelingen in de rundergezondheid worden gevolgd. De monitor wordt gezamenlijk gefinancierd door de overheid en het bedrijfsleven, waaronder ZuivelNL. Met het omvangrijke monitoringsprogramma houdt de zuivelsector de vinger aan de pols en is zij in staat afnemers wereldwijd vertrouwen in de Nederlandse zuivel te laten houden.

Bezoek de website van Royal GD

Routeplan Goede zorg voor het kalf

Om de zorg voor het kalf door de keten heen verder te verbeteren hebben partijen in de keten (melkveehouderijsector, kalversector, veehandel en -transport) in 2022 het Routeplan Goede zorg voor het kalf opgesteld. De ketenpartijen ambiëren een intensievere samenwerking met overheid en maatschappij om tot een verdere verbetering te komen van de zorg voor het kalf en gezamenlijk bij te dragen aan voedzame zuivel- en vleesproducten.

Het Routeplan Goede zorg voor het kalf strekt zich uit vanaf het moment dat een koe wordt geïnsemineerd tot en met het moment dat het kalf geslacht wordt. Het Routeplan is het startpunt voor een dialoog met de:

  • Achterban
  • Overheid
  • Maatschappij

Met het plan wordt verdere invulling gegeven aan onderdelen uit sectorale verduurzamingsplannen van de zuivel- en kalversector (tot 2030) die gericht zijn op goede zorg voor het kalf. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met al gemaakte stappen en met ontwikkelingen binnen Nederland en de Europese Unie (EU).

Initiatiefnemers

Het Routeplan is een initiatief van NAJK, SBK, Vee&Logistiek Nederland en ZuivelNL.

Bekijk het Routeplan

Onderzoek antistoffen tegen blauwtongvirus bij schapen en runderen

In september 2023 werd voor het eerst blauwtong serotype 3 (BTV-3) vastgesteld in Nederland. De gevolgen voor met name de schapenhouderij, maar ook de rundveehouderij waren enorm. Om meer inzicht te krijgen in de mate van verspreiding van het virus in Nederland, zowel op regionaal niveau als op bedrijfsniveau, start Royal GD begin 2024 in opdracht van LNV en de sectorpartijen een onderzoek. Doel is het percentage runderen en schapen dat antistoffen heeft vast te stellen. Dit is belangrijk omdat dieren die antistoffen hebben mogelijk beschermd zijn tegen een nieuwe uitbraak met BTV-3.

Lees meer over het onderzoek

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

ZuivelNL is een van de financiers van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Het Vertrouwensloket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsectoren en richt zich op preventie, tijdige signalering en aanpak bij signalen van verminderde dierzorg en biedt hulp aan veehouders.
Geen enkele veehouder wil zijn dieren moedwillig slecht verzorgen. Vaak komt verminderde dierzorg door iets anders. Zo kunnen financiële zorgen, problemen in de relationele sfeer of ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot kopzorgen. Het doel van het Vertrouwensloket is om de veehouder de helpende hand te reiken en samen tot een oplossing te komen.

Het Vertrouwensloket bestaat uit personen die deskundig zijn op het gebied van dierverwaarlozing en bekend zijn met de agrarische sector. Ruim 25 partners naast ZuivelNL, waaronder LTO, NZO en NAJK, hebben zich geconformeerd aan het afsprakenkader met als doel het signaleren en voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren.

Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR)

Log in