Diergezondheid & Dierenwelzijn

Diergezondheid & Dierenwelzijn

ZuivelNL werkt in de Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR) samen met de kalversector en rundvleessector. Het kerndoel van de GWR is het bevorderen van gezonde dieren als basis voor de melk- en vleesproductie en de afzet en export van vlees en zuivelproducten. Diergezondheidsfonds en ziektebestrijding, monitoring rundergezondheid, aanpak bedrijfsgebonden dierziekten en registratie en verantwoord medicijngebruik zijn onderwerpen die aan bod komen. Ook vindt onderzoek naar onderbouwing van risico’s, beleid en aanpak plaats.

Diergezondheid

Monitoring diergezondheid

De monitor voor diergezondheid in de rundveehouderij bestaat uit een aantal instrumenten waarmee informatie wordt verzameld over de gezondheidsstatus van de rundveestapel, waaronder:

  • Pathologie
  • Data-analyse
  • Prevalentieonderzoek
  • Bewakingsprogramma’s

De instrumenten zijn zo gekozen dat zij elkaar aanvullen. De instrumenten van de monitor zijn deels reactief, dat wil zeggen dat het initiatief bij de melkveehouders en dierenartsen ligt (bijv. pathologie), maar deels ook proactief (bijv. bewakingsprogramma’s) en dan ligt het initiatief bij de uitvoerder van dit project, Royal GD.

Door informatie uit de diverse instrumenten integraal te interpreteren kunnen specifieke diergezondheidsproblemen snel worden gesignaleerd en kunnen ook meer algemene trends en ontwikkelingen in de rundergezondheid worden gevolgd. De monitor wordt gezamenlijk gefinancierd door de overheid en het bedrijfsleven, waaronder ZuivelNL. Met het omvangrijke monitoringsprogramma houdt de zuivelsector de vinger aan de pols en is zij in staat afnemers wereldwijd vertrouwen in de Nederlandse zuivel te laten houden.

Bezoek de website van Royal GD

Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten

ZuivelNL, vertegenwoordigers van andere diersectoren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben op 20 juni 2019 het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024 ondertekend. In dit convenant zijn de afspraken neergelegd over de kostenverdeling tussen overheid en veehouderijsectoren voor de kosten van preventie, monitoring en eventuele bestrijding van besmettelijke dierziekten, zoönosen en ziekteverwekkers in Nederland.

Voor de bijdrage van de sectoren aan de reguliere jaarlijkse kosten en aan de eventuele bestrijdingskosten gelden per sector aparte plafonds voor de maximale bijdrage per sector. Voor rundvee bedragen deze plafonds € 34 miljoen voor het totaal van de reguliere jaarlijkse kosten en € 9 miljoen voor de bestrijdingskosten. Boven deze plafonds zal de overheid de kosten geheel dragen.

De verdeling van de kosten over bedrijfsleven en overheid is niet materieel gewijzigd ten opzichte van de in het vorige convenant gemaakte afspraken. Wel is afgesproken dat het ministerie van LNV de bijdrage van de rundersector vanaf 1 januari 2020 zelf gaat innen, omdat de hiervoor van het Productschap Zuivel verkregen geoormerkte reserve is benut. Bij andere diersectoren gebeurt dit al langer.

Dierenwelzijn

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

ZuivelNL is een van de financiers van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Het Vertrouwensloket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsectoren en richt zich op preventie, tijdige signalering en aanpak bij signalen van verminderde dierzorg en biedt hulp aan veehouders.
Geen enkele veehouder wil zijn dieren moedwillig slecht verzorgen. Vaak komt verminderde dierzorg door iets anders. Zo kunnen financiële zorgen, problemen in de relationele sfeer of ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot kopzorgen. Het doel van het Vertrouwensloket is om de veehouder de helpende hand te reiken en samen tot een oplossing te komen.

Het Vertrouwensloket bestaat uit personen die deskundig zijn op het gebied van dierverwaarlozing en bekend zijn met de agrarische sector. Ruim 25 partners naast ZuivelNL, waaronder LTO, NZO en NAJK, hebben zich geconformeerd aan het afsprakenkader met als doel het signaleren en voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren.

Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR)

Log in