Privacyverklaring ZuivelNL

Privacyverklaring

ZuivelNL, gevestigd Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ZuivelNL vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.


Contact

 • Schrijven: ZuivelNL, t.a.v. de Directie, Postbus 93453, 2509 AL Den Haag
 • E-mailen:
Stuur ZuivelNL een e-mail

Welke persoonsgegevens verwerkt ZuivelNL?

ZuivelNL verzamelt (persoons)gegevens onder andere wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst. U vindt hieronder per verwerking een overzicht van de persoonsgegevens die ZuivelNL verwerkt.

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (ontvangen, opslaan, aanpassen e.d.) zijn:

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, (woon/post)adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam van het bedrijf waar u voor werkt.
 • Aanvullende persoonsgegevens: geboortedatum, titel.
 • Technische persoonsgegevens: IP-adres, met welke browser u onze website bezoekt.
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het goed kunnen verlenen van onze diensten en andere doelen zoals hieronder beschreven.

Hoe komen wij aan deze persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verstrekt u uw persoonsgegevens zelf. Bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt via het contactformulier, zich inschrijft voor een dienst of product. Of wanneer u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u uw visitekaartje aan ons geeft. Ook kunnen wij tijdens (telefoon)gesprekken of e-mailcontact persoonsgegevens van u verwerken. Of verwerken wij informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens?

Communicatie

Wanneer u ons e-mails of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in onze systemen en opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren

De website van ZuivelNL bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen of downloaden van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief, een bijeenkomst of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

Nieuwsbrieven

Gebruikers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van ZuivelNL waarmee wij belangstellenden informeren over relevante ontwikkelingen. Uw naam en e-mailadres wordt toegevoegd aan het bestand van abonnees indien u daarvoor expliciete toestemming verleent en indien u contactpersoon bent namens een organisatie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan info@zuivelnl.org.
Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt, behalve aan de externe partij (verwerker) die voor ons het versturen van de nieuwsbrieven afhandelt.

Als wij uw persoonsgegevens voor een andere verwerking willen gebruiken dan waarvoor wij deze in eerste instantie verzameld hebben, dan informeren wij u hier actief over.

Op welke gronden verwerken wij deze persoonsgegevens?

De AVG noemt een zestal rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden. ZuivelNL maakt gebruik van de volgende rechtsgronden:

 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Vanwege een wettelijke verplichting.
 • Met uw toestemming.
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.
 • Wanneer wij persoonsgegevens van u op basis van de grondslag toestemming verwerken, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming voor verwerking in te trekken.

Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens delen met anderen. Bijvoorbeeld omdat ZuivelNL gebruik maakt van derden bij de uitvoering van zijn diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld worden gebruikt. In geen geval verkoopt ZuivelNL uw persoonsgegevens aan derden.

De andere organisaties met wie wij persoonsgegevens delen of die persoonsgegevens in opdracht van ZuivelNL verwerken zijn zelf ook verantwoordelijk voor verwerking van die persoonsgegevens binnen de kaders die de AVG schetst. Wij sluiten met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst af.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaart ZuivelNL zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in onze systemen worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken, bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Bij een wettelijke bewaarplicht houden wij die termijn aan.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft u enkele rechten. Zo kunt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien of laten wijzigen – of verwijderen – als de persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, of indien u vindt dat verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Onder bepaalde omstandigheden, zoals aangegeven in de AVG, kunt u ons vragen om de verwerking te beperken, ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of bezwaar maken tegen de verwerking.

Als verwerkingsverantwoordelijke zal ZuivelNL beoordelen of wij op grond van de AVG aan uw verzoek kunnen voldoen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, in de meeste gevallen zal dit de Autoriteit Persoonsgegevens zijn. Maar wij stellen het zeer op prijs als u eerst met ons contact opneemt om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Wij kunnen niet aan alle verzoeken (die hierboven zijn beschreven) voldoen. In sommige gevallen is een verwerking vereist op basis van wettelijke bepalingen of verplichtingen. Of bijvoorbeeld omdat bij het voldoen aan uw verzoek de rechten en vrijheden van derden geschaad kunnen worden of omdat het belang een juridische procedure te kunnen voeren zwaarder weegt. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ZuivelNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat om onder andere de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens ZuivelNL van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • ZuivelNL maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. ZuivelNL gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze persoonsgegevens dus niet tot uw persoon. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Wij willen onze website steeds blijven verbeteren en analyseren daarvoor het bezoek aan onze website met Google Analytics. Hiermee verzamelen wij het zoegenoemde ‘surfgedrag’ van onze websitebezoekers. Dit doen wij op een manier die zo min mogelijk impact heeft op de privacy van de websitebezoekers, het IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website van ZuivelNL maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om ZuivelNL te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Voordat wij een verzoek in behandeling nemen, controleren wij de identiteit van de verzoeker om de bescherming van de persoonsgegevens te borgen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. U kunt uw verzoek sturen aan info@zuivelnl.org.

Profileren

ZuivelNL maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen om profielen aan te maken.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt zo nu en dan gewijzigd en bijgewerkt, het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Bij grote wijzigingen maken wij hier ook melding van op onze website.

De datum van de laatste wijziging is: 1 juli 2020.