Verantwoord gebruik diergeneesmiddelen

Diergezondheid & Dierenwelzijn

De zuivelsector streeft naar een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen.

MediRund

ZuivelNL is sinds 2014 eigenaar van MediRund. MediRund is een door de overheid aangewezen databank voor de centrale registratie van antibiotica in de rundersector. In de database MediRund staan alle voorschriften van receptplichtige diergeneesmiddelen. Vier keer per jaar ontvangt de melkveehouder een rapportage met een overzicht van het antibiotica op zijn bedrijf. Deze wordt uitgedrukt in Dier Dag Dosering (DDD). De DDD is het gemiddeld aantal dagen dat een dier op het melkveebedrijf de afgelopen 12 maanden behandeld werd met antibiotica.

De centrale registratie van antibiotica maakt onderdeel uit van de aanpak van antibioticaresistentie in de dierhouderij en is een van de maatregelen om te komen tot een verantwoord en transparant antibioticumgebruik. De verplichting tot registratie is vastgelegd in nationale regelgeving, het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren.

MediRund is ontwikkeld om uitvoering te geven aan een transparant en verantwoord antibioticagebruik. De SDa (Autoriteit diergeneesmiddelen) maakt voor haar rapportages gebruik van de MediRund-database.

Website medirund

Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)

Met betrekking tot antibioticagebruik heeft de onafhankelijke Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) een norm gesteld voor verantwoord antibioticagebruik bij ziekte (uitgedrukt in dierdagdosering). Onder andere via sturing op het kengetal dierdagdoseringen, via generieke maatregelen en een aantal eisen op bedrijfsniveau ten aanzien van verantwoord antibioticagebruik hebben melkveehouders de afgelopen jaren met succes gewerkt aan een verlaging van het antibioticumgebruik. Met betrekking tot de overige diergeneesmiddelen is er een stuurgroep ingesteld welke op basis van het signaleren van ongewenste trends en/of ontwikkelingen in het medicijngebruik voorstellen ontwikkelt voor beleid en uitvoering. De stuurgroep is ook een platform, waarin kennis en informatie wordt uitgewisseld vanuit externe gremia en projecten/onderzoek. De stuurgroep adviseert de Commissie GWR van ZuivelNL betreffende relevante project- en onderzoeksvoorstellen.

Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)

Poster - Mag ik dit middel gebruiken?

Mag ik dit middel gebruiken? Een vraag die veehouders zich regelmatig stellen, wanneer ze een nieuw middel aangeboden krijgen. In opdracht van ZuivelNL is de poster ontwikkeld die u kan helpen om hier snel inzicht in te krijgen. Door deze poster op te hangen in uw medicijnkast heeft u deze informatie altijd bij de hand.

De poster kent een gemakkelijk stappenplan. Wanneer u een middel aangeboden krijgt om de diergezondheid van uw dieren te verbeteren, schadelijke organismen te bestrijden of een middel als voeradditief, is het belangrijk hiervan te weten of u dit middel kunt toepassen zonder risico’s voor diergezondheid, melk- en vleeskwaliteit. Door de QR-code van de categorie waartoe het middel behoort met uw telefoon te scannen zal u geleid worden naar het de zoekmachine waarin het middel, mits toegestaan, in opgenomen zou moeten zijn. Indien het middel geregistreerd is heeft u te maken met een veilig product welke volgens bijsluiter/gebruiksaanwijzing toegepast kan worden. Indien dit niet het geval is betreft het een middel dat niet geregistreerd is voor de toepassing bij runderen. Dit betekent dat er geen toetsing heeft plaatsgevonden op de risico’s voor diergezondheid, voedselveiligheid en het milieu. Voor vragen over een specifiek middel kunt u contact opnemen met uw zuivelonderneming.

Voor meer informatie over de veiligheid van een nieuw middel, verwijzen we u naar de checklist middelengebruik. Deze uitgebreide vragenlijst, ontwikkeld in opdracht van NZO, geeft u meer inzicht in de risico’s van een nieuw middel voor de kwaliteit en veiligheid van de melk.

Poster aangepast nadat werd verspreid
De poster is in november 2020 tezamen met de GD-Herkauwer verspreid. Daarna werd bekend dat alleen homeopathische middelen gebruikt mogen worden waarvoor een handelsvergunning is verleend. Deze middelen zijn te herkennen aan een registratienummer (REGNL H nummer) en staan vermeld in de diergeneesmiddeleninformatiebank van het CBG. De aangepaste poster is hieronder te downloaden. Melkveehouders kunnen deze poster printen en ophangen in de medicijnkast, zodat de meest actuele informatie bij de hand is.

Stuurgroep Verantwoord Medicijngebruik

Log in