Agrarisch Natuurlijk - Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur- en landschapsbeheer belangrijk is voor het behoud van biodiversiteit. Maar stel nu dat uw inzet ook daadwerkelijk uniform meetbaar en beloond zou worden? Dat is precies wat we willen bereiken met het landelijke project: 'Agrarisch Natuurlijk' uitgevoerd door BoerenNatuur en ZuivelNL. We zijn op zoek naar gemotiveerde melkveehouders die de komende 2 jaar willen meedoen!

Doel van het project

Doel van dit project is om de basis te leggen voor het belonen van natuur- en landschapsbeheer. Een goed verdienmodel voor dit beheer is essentieel om het (maatschappelijk) gewenste behoud en verbetering van de biodiversiteit en landschap te realiseren.

Inzet die u als melkveehouder levert inzichtelijk en meetbaar

Voorwaarde om beloningen voor natuur- en landschapsbeheer te verkrijgen, is dat de inzet die u als melkveehouder levert inzichtelijk en meetbaar is. Ook moeten deze gegevens geborgd zijn. En dat is precies wat we in dit project gaan doen. We brengen uw inzet in beeld zodat het mogelijk wordt om u daarvoor te belonen.

De inzet voor natuur- en landschapsbeheer en kruidenrijk grasland is op dit moment nog niet beschikbaar. Deze maken onderdeel uit van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.
De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is een integrale set van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Op dit moment zijn de KPI’s ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ nog niet breed beschikbaar. Hier gaan we met u in dit project aan werken. Met de ontbrekende indicatoren kan een set van KPI’s fungeren als basis voor het stapelen van belonen voor prestaties op biodiversiteit.

In dit project kunt u Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij (BBM) afsluiten en krijgt u eenmalig € 700 als vergoeding voor uw tijdsinspanning. Binnen dit project is geen directe (geld)beloning voor het uit te voeren beheer, maar u helpt wél mee met om belonen mogelijk te maken. Zo kunnen in de toekomst potentiële beloners als banken, overheden, marktpartijen of verpachters instappen. En daar hebben we u voor nodig!

Wat houdt deelname voor u in

  • De agrarische collectieven van BoerenNatuur staan klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste beheerpakketten voor uw bedrijf en geven adviezen voor de uitvoering. Dit advies kost u niets tijdens de looptijd van het project.
  • Uw inzet wordt automatisch vertaald naar de KPI's 'Natuur en Landschap' en 'Kruidenrijk grasland'. Deze komen duidelijk in beeld via een persoonlijk dashboard, zo ziet u precies wat u bijdraagt.
  • Vanuit het project worden steekproefsgewijze controles uitgevoerd om de uitvoering te borgen.
  • U wordt op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Belangrijk onderdeel van dit project is het delen van de ervaringen en inzichten.
  • U ontvangt een eenmalige vergoeding van € 700 voor uw deelname aan het project.

Inschrijven voor Agrarisch Natuurlijk

U kunt zich tot en met 24 juni 2024 inschrijven. Uiterlijk 15 juli 2024 krijgt u bericht van ZuivelNL of u kunt deelnemen.

Dit is een gesubsidieerd project met een beperkt aantal plekken. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers moeten BoerenNatuur en ZuivelNL helaas een selectie maken. We vinden het belangrijk dat u hier vooraf van op de hoogte bent. Uiteraard streven we ernaar iedereen die zich inschrijft ook te laten meedoen. In het geval van een selectie kijken we naar de volgende aspecten:

  • Locatie van uw bedrijf. De 40 collectieven zijn over het hele land verdeeld. Per collectief is een maximaal aantal deelnemers mogelijk.
  • Huidige ANLb of BBM beheer. We zetten in op verdeling van deelnemers die al beheer toepassen en voor wie beheer nieuw is.
  • Datum van inschrijven. Mochten er na het doorlopen van de bovenstaande selectiecriteria nog te veel deelnemers zijn, dan volgt selectie op volgorde van aanmelden.

Als u kunt deelnemen neemt het agrarisch collectief in uw regio contact met u op voor een afspraak op uw bedrijf. Samen met de veldmedewerker van het agrarisch collectief bekijkt u welk natuur- en landschapsbeheer passend is bij uw bedrijf en het landschap.

U kiest vervolgens welke BBM-pakketten u wilt afsluiten. De registratie (intekening) gaat via SCAN-ICT, het systeem van BoerenNatuur. U sluit een overeenkomst af met het collectief voor het uit te voeren beheer.

Geïnteresseerd? Schrijf u in

Bedankt voor uw interesse! U kunt zich hier eenvoudig inschrijven. Uiterlijk 15 juli 2024 ontvangt u bericht van ZuivelNL of u aan het project kunt deelnemen.

Vul hier nogmaals uw e-mailadres in.

Ik ben lid van een lokaal agrarisch collectief *
Ik heb lopende ANLb overeenkomsten *
Ik voer beheer uit via BBM-pakketten *


Voor het communicatieplan bij dit project is sprake van steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Het project waarin melkveehouders kunnen meedoen aan agrarisch natuurbeheer wordt gefinancierd vanuit het ministerie van LNV.

logo.name