Exportcertificering

Export

Markttoegang voor melk- en melkproducten is alleen mogelijk wanneer wordt voldaan aan de sanitaire en of veterinaire eisen voor dierlijke producten die het betreffende land stelt. Dit dient te worden aangetoond met door nationale instanties afgegeven certificaten.

Kwaliteitscertificaten en aanvullende gezondheidsverklaringen (bijvoorbeeld een dioxineverklaring of radioactiviteitsverklaring) worden door het COKZ afgegeven.

Veterinaire certificaten worden door de NVWA afgegeven en moeten worden aangevraagd via e-CertNL.

Soorten certificering

Binnen de veterinaire exportcertificering bestaan er verschillende soorten certificering:

Bindende certificering
Wanneer tussen de veterinaire vertegenwoordiger van Nederland (CVO – Chief Veterinary Officer) en de bevoegde autoriteit van het derde land afspraken zijn gemaakt over onder andere de importeisen op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn spreekt men van bindende afspraken. Bindende afspraken worden vastgelegd in een bindend certificaat. Indien er een bindend certificaat geldt voor de export van een product naar een derde land, kan hier niet van worden afgeweken. De bindende certificaten zijn terug te vinden op de website van de NVWA. De NVWA geeft deze certificaten af via het COKZ.

Verzoekcertificering
Indien er geen bindende afspraken zijn gemaakt voor de export van het zuivelproduct naar het desbetreffende derde land, kan een certificaat ‘op maat’ worden gemaakt. Onder bepaalde voorwaarden kan het bedrijfsleven daartoe bij het COKZ een verzoek voor een exportcertificaat indienen. In dit geval wordt gesproken van een verzoektekst (meestal afkomstig van de importeur) welke kan worden afgegeven in de vorm van een verzoekcertificaat.

Voorwaarden zijn:

  • De exporteur is verantwoordelijk voor de verzoektekst;
  • De exporteur gaat na bij zijn importeur in het derde land wat de importeisen zijn;
  • De exporteur levert een concepttekst aan. Deze tekst zal dan verder worden beoordeelt door het COKZ / de NVWA;
  • De certificaatteksten zijn altijd tweetalig: het Nederlands of het Engels en in de taal van het land van bestemming of het Engels. Indien nodig dient de exporteur een beëdigde vertaling te verzorgen;
  • Het bedrijf is eigenaar van de tekst.

Publiek verzoekcertificering
Het beoordelen van verzoekteksten voor verzoekcertificaten is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Wanneer de NVWA of het COKZ zien dat meerdere bedrijven met regelmaat hetzelfde verzoekcertificaat aanvragen, zullen zij voor de betreffende land – productcombinatie een publiek verzoekcertificaat opstellen.

COKZ certificering

Het COKZ stelt voor elk bestemmingsland alle mogelijke kwaliteitscertificaten beschikbaar. Niet alle COKZ kwaliteitscertificaten zijn altijd nodig. Het is aan de exporteur om met de importeur af te stemmen welke mogelijke verklaringen nodig zijn om de goederen te kunnen inklaren. Bij vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met team Export.

Inhoud certificaat

De exporteur blijft de eindverantwoordelijke met betrekking tot het aangevraagde exportcertificaat. Een verzoekcertificaat of een standaard gezondheidsverklaring geven geen 100% garantie voor toelating van een partij in het derde land. Ook bij bindende certificaten wordt de exporteur geacht na te gaan welk certificaat vereist is voor het te exporteren product, de ingevulde gegevens op juistheid te controleren en bij een bindend certificaat na te gaan of het betreffende certificaat nog van kracht is.

Import permit

Verschillende landen (Australië, de VS, Zuid-Afrika) werken met import permits. In de import permit staan specifieke eisen waar bij import aan moet worden voldaan (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de herkomst grondstoffen). ZuivelNL merkt dat exporteurs niet altijd in het bezit zijn van de import permit die betrekking heeft op de te exporteren goederen noch dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van een eventueel import permit. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om er voor te zorgen dat aan de eisen in het import permit wordt voldaan. De Nederlandse competente autoriteiten hebben geen inzage in import permits afgegeven door buitenlandse autoriteiten.

Wetgeving derde landen

Zuivelbedrijven worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat medewerkers bekend moeten zijn met de eisen van het land waarnaar producten worden geëxporteerd. ZuivelNL beschikt over informatie met betrekking tot export van zuivelproducten naar verschillende derde landen. Deze informatie is alleen beschikbaar voor bedrijven van leden & partners van ZuivelNL en belanghebbenden binnen de overheid via onderstaande login. Indien u nog geen toegang tot dit gedeelte heeft, kunt u contact opnemen met:

Contact

Meer informatie: Team Export

Stuur een e-mail naar Team Export

Meer informatie

Meer informatie inzake onderwerpen over derde landen zuivel export en waar Team Export van ZuivelNL zich mee bezig houdt is te vinden bij de volgende onderdelen: