Wetgeving

Export

De levensmiddelensector is een van de meest gereguleerde sectoren in de wereld. Het reguleren van de levensmiddelensector heeft onder andere als doel:

 • Borgen van beschikbaarheid van voedsel;
 • Borgen van voedselveiligheid;
 • Informatie met betrekking tot voedsel;
 • Bevorderen van eerlijke handel.

Basiswetgeving – Hygiënepakket

Om als zuivelproducent erkend te worden, moet aan alle voorwaarden binnen het zogenoemde hygiënepakket worden voldaan. Bij het voldoen aan deze eisen, krijgt de producent een EG, ofwel EC, erkenningsnummer. Onder het hygiënepakket vallen de volgende EG verordeningen:

 • Verordening (EG) nr. 178/2002
  (geconsolideerd d.d. 26-07-2019)
  Algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving waaronder de traceerbaarheidsverplichting voor levensmiddelenproducenten.
 • Verordening (EG) nr. 852/2004
  (geconsolideerd d.d. 20-04-2009)
  Wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne.
 • Verordening (EG) nr. 853/2004
  (geconsolideerd d.d. 26-07-2019)
  Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
 • Verordening (EG) nr. 854/2004
  (geconsolideerd d.d. 14-12-2019)
  Specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
 • Verordening (EG) nr. 2073/2005
  (geconsolideerd d.d. 28-02-2019)
  Wetgeving inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

Uitvoerende autoriteit levensmiddelensector

De Europese regelgeving bepaalt dat naleving van de EU-verordeningen wordt gecontroleerd door een bevoegde autoriteit. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor als uitvoerende instantie voor het toezicht op de wet- en regelgeving voor de gehele levensmiddelensector de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangewezen. De NVWA heeft controleurs opgeleid om bedrijven te controleren en heeft de bevoegdheid om eventuele sancties op te leggen. Het Controle Orgaan Kwaliteitszaken (COKZ) fungeert als toezichthouder binnen de sector voor melk- en melkproducten.

Meer informatie

Meer informatie inzake onderwerpen over zuivelexport naar derde landen en waar Team Export van ZuivelNL zich mee bezig houdt is te vinden bij de volgende onderdelen:

Contact

Meer informatie: Team Export

Stuur een e-mail naar Team Export