16 november 2021

Succesvol NNC-IDF symposium op Dairy Campus

Onder de titel ‘Actualiteiten in melkveehouderijonderzoek’ organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale Zuivelfederatie (IDF) op 10 november jl. voor de eerste keer het NNC-IDF symposium. Vanwege het hoofdthema van deze bijeenkomst was als plaats van handeling logischerwijze gekozen voor de Dairy Campus te Leeuwarden, het onderzoek- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen Livestock Research (WLR).

Kennismaken met IDF

Doel van de bijeenkomst was om deskundigen uit het nationale IDF-netwerk en mensen in en om de Nederlandse zuivelsector, die nog niet zo goed bekend zijn met IDF, rond een concreet thema bij elkaar te brengen, om laatstgenoemden daarmee de mogelijkheid te bieden via uitwisseling nader kennis te maken met IDF. De bijeenkomst, die oorspronkelijk al voor maart 2020 was voorzien maar door Covid-19 al enkele malen was uitgesteld, wist ondanks nog steeds geldende beperkingen van de pandemie een mooie groep van belangstellenden samen te brengen, afkomstig uit onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Belang van internationale netwerken

ZuivelNL-voorzitter Arjan Schimmel opende het event en benadrukte daarbij het belang van internationale netwerken als IDF en de Nederlandse betrokkenheid daarbij, mede gezien de grote internationale belangen van onze zuivelsector. Verder wees hij op de rol van ZuivelNL als (mede)financier van veel praktijkgericht melkveehouderij onderzoek dat tijdens het symposium aan de orde zou komen en de waardevolle samenwerking met Dairy Campus, ook in bredere context.

IDF keten breed actief

Vervolgens nam Harrie van den Bijgaart, naast NNC-lid ook Board Member van IDF, de aanwezigen mee in een algemene inleiding over IDF, waarbij onder meer structuur, manier van werken, scope van het inhoudelijke werk en een overzicht van concrete, recente resultaten aan de orde kwamen. IDF-werk is onder meer ondergebracht in 17 commissies die de verschillende onderwerpen bestrijken die samen de gehele zuivelketen dekken. Gastheer Kees de Koning, Manager van de Dairy Campus en tevens NNC-lid, kleurde deze informatie daarna verder in met concrete voorbeelden van IDF-werk op het terrein van smart farming en digitale technieken die de melkveehouderij tegenwoordig ondersteuning bieden. Dit soort onderwerpen komen bijvoorbeeld aan de orde binnen de IDF Standing Committee on Farm Management (SCFM).

Praktijkonderzoek aan emissies vanuit de melkveehouderij

In het vervolg van het programma gaven keynote sprekers André Bannink, onderzoeker diervoeding bij WLR, en Hendrik Jan van Dooren, onderzoeker milieu bij WLR, een overzicht van onderzoek en resultaten op het terrein van gasvormige emissies vanuit de melkveehouderij. Daarbij kwamen o.a. aan de orde de belangrijke rol van voeding van de koe in relatie tot emissies en ook de (on)mogelijkheden tot het omgaan met mest en het gebruik van stalsystemen om de emissie te reduceren.

Pitches over lopend onderzoek

Het binnenprogramma werd afgesloten met een drietal 5-minuten pitches, waarin WLR-onderzoekers heel kort een praktijkvoorbeeld uit lopend onderzoek de revue lieten passeren. Kees van Reenen presenteerde in dit verband zijn werk gericht op het vinden van objectieve, meetbare parameters voor het vaststellen van dierenwelzijn, Yvette de Haas vertelde over de route om via de genetica de methaanemissie van koeien te reduceren en Gerard Migchels nam de deelnemers mee in zijn project rond biodiversiteit.

Kees van Reenen tijdens zijn pitch over onderzoek aan dierenwelzijn

Pilotactiviteit met VHL: indikken van melk op de boerderij

Als afsluiting van de middag kregen de deelnemers via een rondleiding langs diverse locaties op de Dairy Campus de mogelijkheid om één en ander in de praktijk met eigen ogen te zien. Een blikvanger daarbij was de melk-indikkingsinstallatie, die momenteel in nauwe samenwerking met het Food Application Centre for Technology (FACT) van Van Hall Larenstein (VHL) wordt getest voor on-farm gebruik, een pilotproject dat door Koos Oosterhaven (VHL) nader werd toegelicht.

Koos Oosterhaven licht pilot project rond indikken van melk op de boerderij toe

Informatie

Meer informatie over deze bijeenkomst en IDF is verkrijgbaar via Jurgen Jansen, nationaal secretaris NNC-IDF (jansen@zuivelnl.org).

Toelichting NNC-IDF
De Nederlandse zuivelsector is sinds jaar en dag actief betrokken bij de Internationale Zuivelfederatie – IDF, één van de meest brede en veelomvattende organisaties binnen de mondiale zuivelwereld, waarin het grootste deel van de wereldwijde melkproductie is vertegenwoordigd. Reden hiervoor is dat een goede verbinding met de diverse internationale netwerken belangrijk is uit oogpunt van Nederlands vooraanstaande positie als internationaal handelspartner. De Nederlandse linking pin met IDF wordt gevormd door het Nederlands Nationaal Comité (NNC), waarin de belangrijkste stakeholders in en rondom de Nederlandse zuivelsector participeren, samen met een nationaal netwerk van bij IDF-werk betrokken deskundigen. NNC is sinds enige jaren als themagroep ondergebracht bij ketenorganisatie ZuivelNL, die het secretariaat voert.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht