20 december 2021

Duurzame Zuivelketen

Weidegang koeien op melkveebedrijven neemt opnieuw verder toe

Opnieuw is het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen toegenomen. Het aandeel is in 2021 gestegen tot 84,0 procent (2020: 83,7%).

Vanaf 2015 is het door inspanningen van melkveehouders en Convenant Weidegang-partners gelukt de neerwaartse trend in weidegang met succes om te buigen in een stijging. Het doel van de zuivelsector is dat 81,2 procent van de melkveebedrijven weidegang toepassen. Daar zit de sector dus ruim boven. Behoud van weidegang is een van de zeven thema’s van de Duurzame Zuivelketen.

Percentage weidegang

Vormen van weidegang

Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, toegenomen. Het aandeel volledige weidegang nam toe naar 77,9 procent (2020: 77,5%). Het aandeel deelweiden nam af naar 6,1 procent.

Inzet partners Convenant Weidegang

In 2012 zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang met het doel de weidegang in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van toen (81,2 procent). Dat doel werd al in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangpercentage steeds verder opgelopen. Dat is onder meer een gevolg van de initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij met succes producten van weidemelk op de markt (herkenbaar aan het weidemelklogo). Daarnaast hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden.

Initiatief Duurzame Zuivelketen

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL. Meer dan tachtig partijen hebben het Convenant Weidegang ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Verantwoording

Het niveau van weidegang wordt uitgedrukt in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dit percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL aan de hand van geborgde gegevens van zuivelondernemingen. Het cijfer over het afgelopen weideseizoen wordt jaarlijks in december gepubliceerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht