27 november 2020

Duurzame Zuivelketen

Vorderingen DZK-project Veiligheid op boerenerf

Een veiliger omgeving op het boerenerf en daardoor minder ongevallen, is één van de zeven doelstellingen voor 2030 die de sector voor zichzelf heeft geformuleerd in het ZuivelNL programma Duurzame Zuivelketen (DZK). Aan deze specifieke doelstelling wordt gewerkt in een driejarig ZuivelNL-project (2019-2022), waarin NAJK, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas samenwerken. Inmiddels is dit project ruim een jaar onderweg en zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Het eerste projectjaar was een bewogen periode met veel rumoer rond de stikstofdiscussie en ook nog de beperkingen van de coronacrisis. Met name dit laatste heeft een zekere impact op de projectuitvoering gehad, vooral als het gaat om (on)mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten. Dit project draait namelijk vooral om communicatie en bewustwording. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar jongeren (<18 jaar) en ouderen (>65jaar) gekeken, omdat Stigas onderzoek uitwijst dat deze groepen relatief meer risico lopen.

Website Boerveilig

De lancering van de website 'Boerveilig.com' was een essentiële stap in het communicatieplan om verdere acties uit te rollen. Een belangrijke tool daarbij is het bijeen brengen van ervaringsverhalen rond (bijna)ongevallen van collega-melkveehouders en het delen daarvan in beeld en geluid via o.a. website en social media. Bij de communicatie worden ook met regelmaat de agrarische media ingezet. Ook is met specifieke acties aangehaakt bij de jaarlijkse ‘Veilig-op-1 week’ (september), een initiatief vanuit het bredere Zero-Accidents platform van agrarische en groene sectoren, waarin veilig werken centraal staat.

Veiligheidsbewustzijn door opleiden

Om het veiligheidsbewustzijn verder te stimuleren en te verbeteren is binnen het project ook aandacht voor het aspect opleiden. In het eerste jaar werden al contacten gelegd met LTO en Cumela, om tot een bundeling van opleidingen en cursussen op het gebied van veiligheid in de melkveehouderij te komen. Dit moet ook bijdragen aan het terugbrengen van het aantal ongevallen voor de langere termijn. Daarnaast zijn acties en activiteiten er vooral op gericht om de intrinsieke motivatie van melkveehouders aan te spreken en het onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen, o.a. door gebruik te maken van gadgets (o.a. gespreksstarters, stickers), door het stimuleren van de periodieke RIE en veiligheidsscan op het bedrijf en door herhaalde boodschappen via de diverse communicatiekanalen.

Tussenrapportage

In 2021 wordt deze aanpak voortgezet en worden diverse nieuwe activiteiten opgepakt. Meer informatie over het project is te vinden in de onlangs opgeleverde tussenrapportage of via projectleider Marloes van Schaik.

Meer nieuwsberichten

Marktinformatie

LTO Internationale Melkprijsvergelijking

08 januari 2021

Gemiddelde EU melkprijs november: € 33,37

De berekende voorschotmelkprijzen komen in november 2020 uit op gemiddeld € 33,37 per 100 kg...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

04 januari 2021

Wereldzuivelhandel Actueel jan-sept 2020

De wereldzuivelhandel liet in het derde kwartaal een wisselend beeld zien. In het tweede kwartaal...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

31 december 2020

Gezocht: voorzitter ZuivelNL

Gasseling Search is door het bestuur van ZuivelNL ingeschakeld voor de werving en selectie van...

Lees het volledige bericht