01 maart 2021

Diergezondheid

Toelichting op persbericht ZuivelNL en SGD

ZuivelNL en Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) laten in een persbericht van 22 februari 2021 weten afspraken te hebben gemaakt over de invulling van het voor veehouders verplichte bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en KoeAlert. Voor melkveehouders houdt dit concreet in dat de systemen KoeMonitor en de BGP-tool op onderdelen gegevens gaan uitwisselen als de melkveehouder dat wil/hier toestemming voor geeft. Hieronder volgt een toelichting op dit bericht.

Persbericht ZuivelNL en SGD 22 februari 2021

Met KoeMonitor (KoeKompas, KoeAlert, KoeData) kunnen producenten van zuivelproducten en melkveehouders aantonen dat ze voldoen aan de eisen van de EU hygiëneverordening 853/2004.

De BGP-tool is door de SGD ontwikkeld om de bij SGD aangesloten dierenarts te ondersteunen bij het uitvoeren van de officiële veterinaire controle. Dierenartsen aangesloten bij de SGD zijn namelijk door het ministerie van VWS aangewezen om de officiële veterinaire controles uit te voeren.
KoeMonitor en de BGP-tool dienen verschillende doelen, geven invulling aan verschillende verantwoordelijkheden en kunnen elkaar dus niet 1-op-1 vervangen, maar op het erf is er behoefte aan een praktische werkwijze. Daarom worden nu stappen gezet om tot uitwisseling van data tussen de verschillende systemen te komen, waardoor dingen niet dubbel hoeven te worden ingevuld.

KoeKompas en de BGP-tool
Het format van het BGP is vormvrij. Voor het wettelijk verplichte bedrijfsgezondheidsplan (BGP) geldt dat zowel KoeKompas als de door SGD ontwikkelde BGP-tool onderdeel C invulling kunnen geven tot het opstellen van een BGP. Voor de borging van een bij SGD aangesloten dierenarts vraagt de SGD deze bij hun aangesloten dierenart de door SGD ontwikkelde BGP-tool te gebruiken. Het is daarom van belang om data te delen tussen KoeKompas en de BGP-tool. Dubbele administratie kan hierdoor voorkomen worden.

KoeAlert en de BGP-tool
Onderdeel D van de door SGD ontwikkelde BGP-tool bevat de jaarlijkse officiële controle. De jaarlijkse officiële controle dient uitgevoerd te worden door een dierenarts die aangesloten is bij de SGD. De jaarlijkse officiële controle kan tevens invulling geven aan het jaarlijks reguliere KoeAlert. Om dubbele werkzaamheden te voorkomen wordt de melkveehouder geadviseerd het resultaat van de officiële controle te delen met zijn/haar zuivelverwerker.

ZuivelNL zal volgens directeur Roald van Noort de komende maanden werken aan een koppeling om het uitwisselen van data tussen KoeMonitor en BGP-tool mogelijk te maken. Tot dit gereed is zullen beide borgingssystemen nog naast elkaar gebruikt moeten worden. ZuivelNL zet zich maximaal in om deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn.

1. Blijft KoeMonitor bestaan?
Ja, KoeMonitor blijft bestaan. Met KoeMonitor kunnen producenten van zuivelproducten en melkveehouders samen aantonen ze dat ze de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid naleven en dat alleen melk van gezonde koeien wordt verwerkt. Op die manier geven melkveehouders en zuivelondernemingen samen invulling aan de eisen die de Europese Hygiëneverordening 853/2004 stelt aan melkveehouders en zuivelondernemingen.
Het COKZ heeft in deze brief nogmaals bevestigd dat KoeMonitor een goede invulling geeft aan deze eisen. Die uitspraak is belangrijk, want melkveehouders en zuivelondernemingen staan onder officieel toezicht van het COKZ voor het voldoen aan de Europese levensmiddelenwetgeving.

Naast het kunnen voldoen aan Europese wetgeving, kunnen onderdelen van KoeMonitor ook invulling geven aan nationale wetgeving, zoals bepaalde onderdelen van de Regeling houders van dieren, de Regeling diergeneesmiddelen en de Regeling Diergeneeskundigen.

2. Blijft KoeAlert bestaan?
Ja, KoeAlert blijft bestaan. KoeAlert geeft invulling aan het op basis van KoeData-gegevens signaal gestuurde bedrijfsbezoek door een dierenarts. De signalering gebeurt door de zuivelverwerker aan de melkveehouder. De melkveehouder is verantwoordelijk voor het inschakelen van een dierenarts (dit kan een bij SGD aangesloten dierenarts zijn) en het opstellen van een verbetertraject.

3. Blijft de BGP-tool bestaan?
Ja, de BGP-tool blijft bestaan. De BGP-tool is door de SGD ontwikkeld om de bij SGD aangesloten dierenarts te borgen in de uitvoering van de officiële veterinaire controle. Dierenartsen aangesloten bij de SGD zijn door het ministerie van VWS aangewezen om de officiële veterinaire controle uit te voeren.

4. Wat verandert er nu dan?
KoeMonitor en de BGP-tool dienen verschillende doelen, geven invulling aan verschillende verantwoordelijkheden en kunnen elkaar dus niet 1-op-1 vervangen, maar op het erf is behoefte aan een praktische werkwijze. Daarom worden nu stappen gezet om tot mogelijke uitwisseling van data tussen de verschillende systemen te komen, waardoor dingen niet dubbel hoeven te worden ingevuld.

5. Wat wordt er dan uitgewisseld?
- Gegevens uit KoeKompas kunnen straks automatisch worden uitgewisseld met onderdeel C (BGP) van de BGP-tool.
- Gegevens uit onderdeel D (officiële controle) van de BGP-tool kunnen straks automatisch uitgewisseld met KoeAlert zodat dit invulling kan geven aan het jaarlijks reguliere KoeAlert.

Voor deze beide uitwisselingen is voorafgaande toestemming nodig van de veehouder.

6. Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef voor het delen van gegevens?
Dan zullen beide systemen ingevuld moeten worden.

7. Wat gebeurt er als ik wel toestemming heb gegeven voor het delen van gegevens?
- Voor wat betreft het delen van gegevens uit KoeKompas met de BGP-tool:
ZuivelNL zal het delen van data die noodzakelijk is om een wettelijk BGP op te stellen, uit KoeKompas met de BGP-tool van SGD faciliteren, met inachtneming van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Voor wat betreft het delen van gegevens uit de BGP-tool met KoeAlert: Om dubbele werkzaamheden te voorkomen wordt de veehouder geadviseerd het resultaat van de officiële controle te delen met zijn/haar zuivelverwerker met inachtneming van de regels van de AVG. Via deze machtiging kunnen de resultaten van de officiële controle gebruikt worden om het jaarlijks reguliere KoeAlert op te maken. De praktische uitvoering wordt hiermee verbeterd.

ZuivelNL en SGD hebben hier een werkgroep voor in het leven geroepen. Deze werkgroep gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de data uitwisseling.

8. Komen er nu onderdelen te vervallen in KoeMonitor en/of de BGP-tool?
Nee, er komen geen onderdelen te vervallen.

9. Ik moet nu een BGP/KoeKompas/KoeAlert/Officiële controle/BGP-tool uitvoeren, is de oplossing al klaar?
Nee, ZuivelNL en SGD hebben hier een werkgroep voor in het leven geroepen.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2023

ZuivelNL vacature: Medewerker Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

02 oktober 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - juni 2023

De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2023 bij alle producten groei zien. Bij...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

28 september 2023

Marktbericht Zuivel september 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat...

Lees het volledige bericht