18 december 2020

Duurzame Zuivelketen

Percentage weidegang 2020: 83,7%

Op een recordaantal boerderijen hebben de koeien dit jaar buiten gelopen. Het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, steeg het afgelopen weideseizoen naar 83,7 procent. Dat is ruimschoots boven het doel dat de zuivelsector zich voor dit jaar had gesteld.

Convenant Weidegang

In 2012 zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang met het doel de weidegang in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van toen (81,2 procent). Dat doel werd al in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangpercentage steeds verder opgelopen. Dat is onder meer een gevolg van de initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook hebben zij met succes producten van weidemelk op de markt gebracht. Daarnaast hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden.

Vormen van weidegang

Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, toegenomen.

Initiatief Duurzame Zuivelketen

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL. Meer dan tachtig partijen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Percentage melkveebedrijven met weidegang

Totaal

Volledige weidegang

Deelweidegang

2020

83,7

77,5

6,2

2019

83,0

76,7

6,3

2018

82,0

74,8

7,3

2017

80,4

73,2

7,3

2016

78,9

70,5

8,4

2015

78,3

69,8

8,4

2014

77,8

70,1

7,7

2013

80,0

72,2

7,8

2012

81,2

Verantwoording
Het niveau van weidegang wordt uitgedrukt in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dit percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL aan de hand van geborgde gegevens van zuivelondernemingen. Het cijfer over het afgelopen weideseizoen wordt jaarlijks in december gepubliceerd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.


Informatie: Roald van Noort, directeur a.i., 06 – 51 28 53 66

Onthulling Weidegangcijfer 2020

Uitreiking Weidegang Trofee / Onthulling Weidegangcijfer 2020 / toelichtingen

Meer nieuwsberichten

Diergezondheid & dierenwelzijn

12 november 2021

Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag een nieuw besluit gepubliceerd voor...

Lees het volledige bericht

16 november 2021

Succesvol NNC-IDF symposium op Dairy Campus

Onder de titel ‘Actualiteiten in melkveehouderijonderzoek’ organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

15 november 2021

Nieuws PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Onlangs verschenen nieuwsberichten uit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw over: Video onderzoek naar kruidenrijk...

Lees het volledige bericht