29 juni 2021

Marktinformatie

Publicatie Zuivel in Cijfers 2020

Zuivel in Cijfers 2020 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. Verdeeld over de thema’s Economische betekenis, Marktbeeld, Melkveehouderij, Industrie, Duurzaamheid, Handel en Consumptie worden de ontwikkelingen in meerjarenoverzichten toegelicht, ondersteund met grafieken en tabellen.

Toename melkproductie

De lichte daling in de Nederlandse melkproductie die was opgetreden in 2018 en 2019, heeft in 2020 niet doorgezet. De melkproductie nam met 1,2% toe, tot een volume van bijna 14,2 miljard kg. Ruim 30% van deze toename komt door het schrikkeljaareffect en de rest weerspiegelt vooral de ontwikkeling in de omvang van de melkveestapel, die na enkele jaren van krimp, vanwege de aanpassingen aan het fosfaatbeleid, weer een bescheiden groei vertoonde (+1 %).

Zuivelondernemingen produceren 963 miljoen kilo kaas

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte in 2020 14,5 miljard kg melk, bijna 2% meer dan in 2019. Meer dan de helft daarvan werd aangewend voor de kaasproductie. Deze nam met ruim 4% toe, tot een volume van 963 duizend ton.

Kaas verreweg het belangrijkste exportproduct

De totale uitvoerwaarde nam in 2020 met zo’n 3,5% af en bleef steken op iets minder dan € 7,6 miljard. Deze afname is vooral toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis in de zuivelmarkt, die met name vanaf maart van invloed waren.
Bij de belangrijkste productgroep kaas was in 2020 ondanks corona zowel in waarde als in volume wél sprake van groei (+1%). Het exportvolume van kaas bedroeg bijna 926 duizend ton.

EU belangrijkste afzetregio

De EU is met afstand de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2020 vertegenwoordigden de leveringen naar EU-lidstaten met een waarde van bijna € 5,4 miljard ruim 70% van de totale uitvoerwaarde. Alleen al de buurlanden België en Duitsland, samen met Frankrijk, zijn in waarde goed voor de helft van de totale Nederlandse zuivelafzet.

Zuivel in Cijfers 2020

  • Nederland Zuivelland
  • Economische betekenis
  • Marktbeeld
  • Melkveehouderij
  • Industrie
  • Duurzaamheid
  • Handel
  • Consumptie
Zuivel in Cijfers 2020 als spread Zuivel in Cijfers 2020 voor print A4 Download Tabellen Zuivel in Cijfers 2020 (Excel)

Meer nieuwsberichten

Diergezondheid & dierenwelzijn

12 november 2021

Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag een nieuw besluit gepubliceerd voor...

Lees het volledige bericht

16 november 2021

Succesvol NNC-IDF symposium op Dairy Campus

Onder de titel ‘Actualiteiten in melkveehouderijonderzoek’ organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

15 november 2021

Nieuws PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Onlangs verschenen nieuwsberichten uit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw over: Video onderzoek naar kruidenrijk...

Lees het volledige bericht