07 december 2022

Onderzoek & Innovatie

Projecten vraaggestuurd onderzoek in 2023

Dit jaar haalde ZuivelNL voor het eerst bij melkveehouders ideeën op voor vraaggestuurd onderzoek. Hier zijn in totaal tien projecten uit voortgekomen die in 2023 en de jaren daarna uitgevoerd worden. U vindt hieronder het overzicht van de projecten met een korte uitleg.

Werkwijze in 2022

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroegen we begin 2022 alle melkveehouders om via een vragenlijst ideeën voor onderzoek aan te dragen. Op basis van alle door melkveehouders ingestuurde opmerkingen en suggesties voor onderzoek konden (kennis)instellingen en adviesorganisaties projectideeën indienen.

Deze projectideeën zijn vervolgens door digipanelleden, melkveehouders die zich hiervoor hadden aangemeld, geprioriteerd. Gebaseerd op de prioritering van het digipanel besloot de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie voor meerdere projectideeën een verdere uitwerking te vragen bij (kennis)instellingen. De themagroep Onderzoek & Innovatie en het bestuur van ZuivelNL hebben nu besloten welke uitgewerkte projectvoorstellen in 2023 daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Projecten vraaggestuurd onderzoek in 2023

In 2023 starten de volgende praktijkgerichte (en integrale) onderzoeken op basis van ideeën van melkveehouders. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gecommuniceerd via www.verantwoordeveehouderij.nl en de ZuivelNL nieuwsbrief. In 2023 vragen we melkveehouders opnieuw om input te gegeven voor vraaggestuurd onderzoek.

Thema: Milieu & Klimaat

  • Grasland maakt het verschil, over het belang van graslandbehoud in stikstofdiscussies

Looptijd

november 2022 - februari 2023

Budget

€ 29.040 (incl. btw) (boekjaar 2022)

Uitvoerende instantie

Louis Bolk Instituut (LBI)

Inhoud

Het doel van dit project is om de bewustwording te vergroten bij beleidsvoerders en consumenten over het nut van grasland. Dit wordt gedaan door een overzicht in de vorm van een praktisch overzicht van bestaande kennis (infographics, scoringstabellen, afwegingsoverzichten) op te maken met de onderbouwde argumenten voor het belang van graslandbehoud.

  • Minder emissies met meer perspectief - Hoe kan het wel

Looptijd

februari 2023 - februari 2025

Budget

€ 290.400 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Wageningen Livestock Research

Inhoud

Het zal richting geven aan welk pakket van maatregelen (aanpassen bedrijfsmanagement en/of investeringen) het beste past bij verschillende bedrijfstypen (grondsoort, intensiteit, grootte) om de regionale doelen te halen, waarbij gekeken wordt naar het effect op economie, emissies, bodemoverschotten, nitraatuitspoeling en biodiversiteit.

  • Klimaatkeren in de melkveehouderij, pilot voor extra koolstofvastlegging en vochtlevering op zandgrond

Looptijd

2023 - 2026

Budget

€ 326.700 (incl. btw) bijdrage ZuivelNL
totaal budget € 1.040.577 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Louis Bolk Instituut (LBI)

Inhoud

Meerjarige pilot op zandgrond waarin gestreefd wordt om het de vruchtbare teeltlaag te verdiepen zodat er meer koolstof vastgelegd kan worden en een positief effect heeft op de waterhuishouding.

Thema: Bemesting & Opbrengstverbetering

  • SWOT-analyse bovengronds uitrijden dierlijke mest in vergelijking met emissiearme aanwending

Looptijd

december 2022 - juni 2023

Budget

€ 41.575 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

CLM Onderzoek en advies

Inhoud

Dit project levert een objectief overzicht van de voor- en nadelen van bovengronds uitrijden van dierlijke mest en kan ondersteunen in het maken van een passende keuze.

  • Kennis van mestproducten naar de boer

Looptijd

januari - december 2023

Budget

€ 24.393 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV)

Inhoud

Aan de hand van een beslisboom kan de melkveehouder de optimale toediening en werking van bestaande mestproducten en toevoegmiddelen bepalen voor zijn of haar bedrijfsvoering. Daarnaast worden handvatten gegeven om zelf als melkveehouder nieuwe producten te kunnen beoordelen op inpasbaarheid op bedrijf.

  • Handleiding productief kruidenrijk grasland

Looptijd

januari - december 2023

Budget

€ 39.930 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Louis Bolk Instituut (LBI)

Inhoud

Praktische handleiding voor het realiseren en behouden van een productief kruidenrijk grasland. Met daarin de laatste onderzoeksresultaten verwerkt.

Thema: Diergezondheid & Dierenwelzijn

  • Effectiviteit alternatieven voor formaline voetbaden

Looptijd

2023 - 2024 (totaal 12 maanden)

Budget

€ 84.700 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Royal GD

Inhoud

Doel van het project is om veehouders te kunnen voorzien van objectieve informatie over de werkzaamheid van een alternatieve behandeling of behandelmethoden voor het reinigen en desinfecteren van klauwen anders dan formaline en kopersulfaat. Tevens wordt inzicht verkregen of reinigen met water een mogelijk alternatieve behandelmethode is.

Thema: Overig

  • Samenwerking veehouderij-akkerbouw

Looptijd

januari - december 2023

Budget

€ 38.103 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

CLM Onderzoek en Advies

Inhoud

Dit project geeft de melkveehouders inzicht in de verwachte effecten van nieuwe regelgeving. Daarbij wordt gekeken naar de potentie van samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij om bij te dragen aan een duurzame melkveehouderij.

Mestgassen: een onzichtbare vijand

Looptijd

januari 2023 - december 2024

Budget

€ 217.800 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Stichting I-VEE - BoerVeilig

Inhoud

Dit project levert een bijdrage aan een veiligere melkveehouderij. Door literatuuronderzoek en praktijkmetingen worden praktische handvaten gerealiseerd. De verworven kennis wordt gedeeld het vanaf platform Boerveilig.

  • Actualisatie handboek melkveehouderij 2023

Looptijd

februari - december 2023

Budget

€ 48.400 (incl. btw)

Uitvoerende instantie

Wageningen Livestock Research

Inhoud

Het handboek melkveehouderij is een vrij toegankelijk naslagwerk voor melkveehouders, agrarische adviseurs en studenten met kennis en onderzoeksresultaten. Het handboek wordt geactualiseerd op de nieuwste onderzoeksresultaten en wetgeving.

“Melkveehouders investeren via ZuivelNL jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. We vinden het belangrijk dat we aansluiten op de praktische kennisvragen van melkveehouders. Ideeën ophalen bij melkveehouders bleek in 2022 een succes en komend jaar willen we dat zeker herhalen.”

Hubert Andela, directeur ZuivelNL

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Nijhoving, programmamanager Onderzoek & Innovatie.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht