20 januari 2022

Arbeid

Opleiden Melkveehouderij gaat door

In 2021 werd het meerjarige ZuivelNL project Kennismakelaar Melkveehouderij afgerond. Daarmee kwam een einde aan een periode van ruim vier jaar waarin ZuivelNL, in samenwerking met de LTO Vakgroep Melkveehouderij, via dit initiatief investeerde in verbetering van de opleidingsstructuur voor de Nederlandse melkveehouderij.

Het project was erop gericht was om het aanbod vanuit zowel het reguliere onderwijs als de cursorische opleidingen beter te laten aansluiten op de kennisvraag bij melkveehouderij ondernemers. De relevantie van dit thema blijft, ook nu het ZuivelNL project is afgelopen. Daarom gaat Opleiden Melkveehouderij in 2022 door, dankzij een bijdrage vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Adequate opleidingsstructuur van levensbelang

Een adequate opleidingsstructuur en goed onderwijs is voor een toekomstgerichte sector als de Nederlandse melkveehouderij van levensbelang. Om de sterke positie van de Nederlandse melkveehouderijsector te behouden en te versterken zijn namelijk goed opgeleide ondernemers en werknemers nodig. Met constante vernieuwing in technische innovaties en ontwikkelingen rond duurzaamheidsthema’s, regelgeving en maatschappelijke wensen is het voor ondernemers en werknemers van belang om op de hoogte te zijn en te blijven en zo voldoende toegerust te zijn voor de toekomst. Naast voor de betrokken werkgevers en werknemers is dit ook zeer relevant voor Nederland als geheel. De melkveehouderijsector en aanpalende zuivelindustrie vormen in ons land immers een belangrijke economische activiteit. De producten, diensten én kennis van de sector leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en agro-export.

Online platform Opleidenmelkveehouderij.nl

Een belangrijke mijlpaal voor het project was de totstandkoming van het online platform ‘Opleidenmelkveehouderij.nl’. Elsbeth Timmermans, die de afgelopen jaren invulling gaf aan de functie kennismakelaar melkveehouderij geeft aan met plezier deze rol te hebben vervuld: “Toen ik in 2018 begon aan deze opdracht merkte ik dat het aanbod erg versnipperd was en dat melkveehouders niet snel konden inzien waar zij kennis vandaan konden halen. Met het online platform Opleiden Melkveehouderij hebben we ondernemers, werkenden en zijinstromers kunnen bedienen. Ook in het mbo-onderwijs was centralisatie wenselijk. Het onderwijs heeft hierin initiatief genomen door het Meeting Point Melkveehouderij door te ontwikkelen naar ‘Praktijkcluster Dier’ en ik mocht hier vanuit de sector een bijdrage aan leveren. “

Corona hindert projectuitvoering, maar opent ook nieuwe wegen in kennisdeling

De uitvoering van projectactiviteiten ondervond in de laatste fase stevige hinder van de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht. Zo konden in de periode vanaf februari 2020 enkele geplande activiteiten niet gerealiseerd worden. In het kader van het project is toen ook onderzocht welke impact de coronacrisis op kennisdeling heeft. Hierbij zijn kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Het blijkt dat respondenten verwachten dat digitale kennisdeling in de toekomst (ook na de coronapandemie) blijft bestaan, aangezien er veel meer mogelijk is gebleken dan vooraf gedacht. De nieuwe digitale mogelijkheden zijn niet voor iedereen en in elke situatie passend, maar duidelijk is dat het aantal mogelijke combinaties en vormen van kennisaanbod fors is toegenomen. Ook vanuit het project is in de laatste periode nadrukkelijk de online route benut.

Zo vonden in de periode tussen 8 april en 3 juni 2021 vier kringloopbijeenkomsten plaats, bestaande uit twee Webinars en twee Teams-sessies. Deze werden georganiseerd door Praktijkcluster Dier, Praktijkcluster Agro en de Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij. Doel was om de melkveehouderij- en akkerbouwdocenten bij elkaar te brengen rond een aantal actuele thema’s. De bijeenkomsten werden ingevuld met interessante bijdragen van diverse sprekers en konden rekenen op een goede deelname vanuit het onderwijsveld.

In december 2021 werd vanuit het project een laatste factsheet gepubliceerd met daarin een update van de laatste ontwikkelingen.

LTO zet activiteiten voort

De ontwikkelingen blijven doorgaan en diverse activiteiten rond Opleiden Melkveehouderij worden in 2022 dan ook door LTO gecontinueerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Dit jaar staan de volgende punten centraal:

  • Continueren rol scholingsconsulent (rol kennismakelaar)
  • Continueren ondersteunen Praktijkcluster Dier, specifiek melkveehouderij
  • Continueren online platform www.opleidenmelkveehouderij.nl
  • Verkenning branche-opleidingen en branchecertificering

Meer informatie over de website Opleidenmelkveehouderij.nl en activiteiten rond dit thema is verkrijgbaar via Elsbeth Timmerman-Veltink van LTO Noord (06–24 177 049/ etimmerman@ltonoord.nl)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht