26 april 2023

IDF

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Geslaagd NNC-IDF symposium over gezondheid en welzijn kalveren

Op 19 april 2023 organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale Zuivelfederatie (IDF), onderdeel van ZuivelNL, in nauwe samenwerking met de GD en Wageningen Universiteit & Research, in Deventer het symposium ‘Actualiteiten in gezondheids- en welzijnsmanagement van kalveren’. Ruim honderd deelnemers (deels online), afkomstig van belangenorganisaties, overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, benutten deze gelegenheid om door nationale en internationale experts te worden bijgepraat over dit belangrijke thema.

IDF als internationaal kennisnetwerk

Tjitske Bolt van Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Board Member van IDF internationaal, schetste de reikwijdte en activiteiten van deze mondiale, science-based zuivelorganisatie. IDF is actief op alle onderdelen van de zuivelketen. Tjitske Bolt attendeerde de aanwezigen daarbij ook nadrukkelijk op de mogelijkheid om als deskundige zelf actief onderdeel te worden van het internationale kennisnetwerk dat IDF biedt.

Diergezondheid & - welzijn binnen IDF

Hierna zoomde de Canadese emeritushoogleraar David Kelton van de Universiteit van Guelph in op de IDF-activiteiten van IDF rond diergezondheid en -welzijn. Hij noemde het gebruik van sensor gegenereerde data voor mastitis management, omgaan met hitte-stress bij melkvee en kalvermanagement tussen de geboorte en het spenen als onderwerpen die op dit moment de aandacht hebben.

Nederland kiest voor totale ketenbenadering

De aanwezigen werden vervolgens geïnformeerd over hoe de Nederlandse zuivelketen op een structurele manier werkt aan diergezondheidsbevordering en continue verbetering van dierenwelzijn. Dit werd toegelicht door Hanneke van Wichen van het programmateam Diergezondheid & Dierenwelzijn binnen Duurzame Zuivelketen waarbij zij ook aangaf dat goede zorg voor kalveren inmiddels een belangrijk speerpunt is. Met de nu gehanteerde aanpak is nadrukkelijk gekozen voor een totaalbenadering van de keten, waarbij ook de kalfsvleessector is betrokken. Een belangrijk element hierin is de managementtool KalfOK voor stimulering van continue verbetering op het boerenerf.

KalfOK als onderdeel van het Nederlandse kalvergezondheidsprogramma

Inge Santman-Berends, specialist diergezondheid bij de GD, presenteerde daarna onderzoeksdata die lieten zien dat de implementatie van KalfOK, in samenhang met andere acties zoals het Kalf Volg Systeem, de verplichte kwartaalmonitoring van kalversterfte en ook de extra aandacht voor het thema in het algemeen, gevolgd werd door een neerwaartse ombuiging van de destijds stabiel stijgende sterftetrend. Dit betekende een positieve ontwikkeling voor de algehele gezondheid en het welzijn van kalveren in de Nederlandse zuivelketen. De daling heeft zich sinds 2019 tot in 2022 voortgezet. Internationaal is nu veel belangstelling voor de Nederlandse aanpak.

Verlengd koe-kalf contact

Kerstin Barth van het Duitse Thünen-Institut für Ökologische Landbau nam haar gehoor daarna mee in een evenwichtig verhaal over de mogelijkheden én uitdagingen rond verlengd koe-kalf contact op het melkveebedrijf. Koe-kalf contact staat in de belangstelling en kent in de praktijk veel verschillende vormen en systemen. Er zijn voordelen maar ook nadelen. Kerstin Barth waarschuwde nadrukkelijk voor enige vorm van dwang bij het toepassen van verlengd koe-kalf contact, omdat de mogelijkheden daarvoor zeer bedrijfsafhankelijk zijn. Bovendien is vooral de intrinsieke motivatie van een melkveehouder zelf om dit te willen toepassen een voorwaarde voor succes.

Drie doorkijkjes op onderzoek

Als slotstuk van de middag werd in drie achtereenvolgende pitches een doorkijkje gegeven op recent onderzoek. Ruurd Jorritsma van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht gaf de aanwezigen mee dat het gebruik van antibiotica in de wondzorg rond het onthoornen en verwijderen van de hoornpit bij kalveren in vergelijking met een wondspray eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft, zodat daar misschien beter mee gestopt kan worden. Ook toont onderzoek aan hoe belangrijk het is voor de weerstandsontwikkeling van jonge kalveren om hen te voeren met verse biest afkomstig van het moederdier. Eva Litjens van ZLTO vertelde over het Europese samenwerkingsprogramma rond Cryptosporidium, een aandoening die een van de meest voorkomende oorzaken vormt van kalverdiarree en waarop lastig grip te krijgen is.

Tenslotte informeerde Henk Hogeveen van Wageningen Universiteit & Research de deelnemers over onderzoek aan de economische aspecten rond kalveropfok en het zoeken naar een optimale balans in het aantal kalveren. Hij concludeerde dat het zeker loont om goed te kijken naar de kalveropfok en de op het melkveebedrijf gevolgde werkwijze rond vervanging.

Diergezondheid en -welzijn: in goede balans werken aan continue verbetering

Tijdens de afsluiting van het symposium vatte dagvoorzitter Ynte Schukken, algemeen directeur van de GD, de middag samen met de vaststelling dat het goede doen in zowel diergezondheid als dierenwelzijn een uitdaging blijft, omdat deze twee niet altijd persé parallel hoeven te lopen en het één soms deels ten koste kan gaan van het ander. Daarom blijft belangrijk om daarin een goede balans te zoeken en continu als sector te blijven samenwerken aan verbetering, aldus Ynte Schukken.

Over NNC-IDF

De Nederlandse zuivelsector is sinds 1903 actief betrokken bij de Internationale Zuivelfederatie - IDF, één van de meest brede en veelomvattende organisaties binnen de mondiale zuivelwereld, waarin het grootste deel van de wereldwijde melkproductie is vertegenwoordigd. Reden hiervoor is dat een goede verbinding met de diverse internationale netwerken belangrijk is uit oogpunt van Nederlands vooraanstaande positie als internationaal handelspartner. De Nederlandse linking pin met IDF wordt gevormd door het Nederlands Nationaal Comité (NNC), waarin de belangrijkste stakeholders in en rondom de Nederlandse zuivelsector participeren, samen met een nationaal netwerk van bij IDF-werk betrokken deskundigen. NNC is als themagroep ondergebracht bij ketenorganisatie ZuivelNL, die het secretariaat voert.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht