13 december 2023

ZuivelNL

Algemene Vergadering ZuivelNL stelt begroting 2024 vast

Tijdens de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 13 december 2023 werd door de leden DDB, LTO, NMV en NZO de begroting 2024 goedgekeurd. “Als ketenorganisatie ZuivelNL faciliteren we onze leden en partners om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen op het gebied van verdienvermogen van de melkveehouder, milieu en klimaat, dierenwelzijn en andere regelgeving. ZuivelNL helpt de leden met kennis en het organiseren van impact”, aldus voorzitter Arjan Schimmel. In de begroting zijn lopende contracten, afspraken en onderhoud van bestaande instrumenten geborgd.

Uit de begroting blijkt dat ZuivelNL voor 2024 een te besteden budget van € 11,9 miljoen heeft voor nieuwe activiteiten. De algemene reserve is begroot op € 1,8 miljoen en ligt daarmee op het door het bestuur vastgestelde niveau.

Nieuw onderzoek

ZuivelNL zet structureel in op onderzoek en innovatie om de sector te ondersteunen en ook in 2024 financiert zij meerdere onderzoeksprojecten. Dit zijn met name meerjarige Publiek-Private Samenwerking (PPS) projecten waarmee de financiële bijdrage van ZuivelNL minimaal verdubbeld wordt door een bijdrage van de overheid en derden. Onder andere de ‘PPS Melkureum’ en de ‘PPS Gras en weidegang’ gaan van start. Voor Diergezondheid & Dierenwelzijn zijn hogere lasten begroot waarmee extra onderzoek kan worden uitgezet.

Budget voor Milieu & Klimaat

In 2024 trekt ZuivelNL voor het derde jaar op rij geld uit om bij te dragen aan oplossingen rond overheidsbeleid stikstof, klimaat, water en mest. € 0,7 miljoen voor de activiteit Milieu & Klimaat wordt met name ingezet op innovatie van stalsystemen in de melkveehouderij en het juridisch bruikbaar maken van management-, monitorings- en bedrijfsdata.

Prognose 2023

Het eigen vermogen is in 2023 versterkt ten opzichte van 2022. Dit als gevolg van een eenmalige bate betreffende een btw-verrekening van € 3,8 miljoen over de jaren 2020 tot en met 2022. Verder is in de prognose 2023 rekening gehouden met lagere lasten (€ 1,5 miljoen) en hogere baten dan begroot (€ 0,5 miljoen). Vooruitlopend op een definitief besluit hierover door het bestuur wordt het resulterende overschot met name gebruikt voor de opbouw van de Bestemmingsreserve MediRund ter dekking van toekomstige hogere lasten na ingebruikname van een nieuw systeem, en voor de versterking van de algemene reserve.

Contributie 2024 ongewijzigd vastgesteld

De vergadering heeft de contributie voor 2024 ongewijzigd vastgesteld. ZuivelNL financiert de activiteiten uit een contributie die is gebaseerd op door zuivelondernemingen van melkveehouders ontvangen kilo’s melk (€ 0,055 per 100 kg) en door die zuivelondernemingen verwerkte kilo’s melk (€ 0,025 per 100 kg).

Bestuur ZuivelNL

De vergadering stond stil bij het vertrek van Hester Maij als lid van het bestuur. Hester Maij heeft namens de Nederlandse Zuivel Organisatie sinds januari 2020 deel uitgemaakt van het ZuivelNL-bestuur.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht