NNC-IDF activiteiten (nationaal)

Het Nederlands Nationaal Comité heeft als primaire taak de coördinatie van de Nederlandse inbreng in het werkprogramma van de internationale IDF-organisatie en bijbehorende activiteiten enerzijds, en het communiceren van de resultaten van dat IDF-werkprogramma richting nationale stakeholders anderzijds.

Naast het vervullen van deze secretariaatsfunctie initieert NNC-IDF op basis van haar werkprogramma in beperkte mate eigen activiteiten. Deze activiteiten liggen inhoudelijk in lijn met de vier strategische aandachtsgebieden van IDF: Duurzaamheid, voedselveiligheid en kwaliteit, voeding en standaarden. De basis voor deze activiteiten vormt een werkplan, waarin op hoofdlijn de onderwerpen beschreven staan waarop wordt geïnvesteerd. Deze zogeheten stimuleringsonderwerpen zijn de volgende:

Diergezondheid en dierenwelzijn

Het domein diergezondheid en dierenwelzijn (‘animal health & welfare’) wordt steeds belangrijker in de positionering van de zuivelsector. Dit geldt in relatie tot consumenten, NGO’s en overheden.

In 2018 faciliteerde NNC in dit kader in samenwerking met EuroDairy een tweedaagse internationale workshop, gericht op het onderhouden van het internationale mastitis netwerk en het bij elkaar brengen de nationale en internationale praktijkervaring rond een verdere verbetering van de gezondheidsstatus van koeien.

Deze in april 2018 in Amersfoort gehouden workshop maakte duidelijk dat tussen Europese landen verschillen in aanpak bestaan maar ook overeenkomsten. Zo bleken overal de landelijke introductie van een selectieve therapie rond het droogzetten van koeien en de opzet van een centrale database voor de registratie van het antibioticumgebruik op de boerderij sleutelelementen voor een verbetering van de praktijk rond antibioticumgebruik in melkvee. De ervaringen van de vijf deelnemende landen (BE, DK, SE, NL en UK) kunnen ter inspiratie dienen voor andere landen bij hun inspanningen om het antibioticumgebruik bij melkvee terug te dringen.

Ook voor de komende jaren zal het Nederlandse beleid rond het onderwerp ‘Mastitis’ zich met name blijven richten op implementatie van bestaande kennis in de praktijk, waarbij knelpunten in kaart worden gebracht en getoetst aan internationale ervaringen. Hierbij kunnen (internationale) workshops en symposia, waarbij experts en relevante stakeholders worden samengebracht, een stimulerende impuls geven. NNC kan waar mogelijk hierin faciliteren.

Investeringen vanuit NNC in de thema’s diergezondheid en -welzijn zijn vooral gericht op het stimuleren van internationale kennisontwikkeling en -uitwisseling rond relevante thema’s, zoals mastitis, mycoplasma of bijvoorbeeld kalvergezondheid. Dit kan bijvoorbeeld via het (financieel) faciliteren van een relevant symposium of workshop.

Vanuit Nederland zullen over het algemeen de volgende organisaties hierbij betrokken zijn: GD, ZuivelNL, Wageningen UR en Universiteit Utrecht.

Normalisatie en standaarden

Normalisatie en standaarden is in algemene zin een belangrijk thema binnen IDF. De inzet vanuit NNC wil zich met name richten op het ondersteunen en faciliteren van validatietrajecten die samenhangen met de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden en standaarden voor melk en zuivelproducten en een goed gebruik daarvan. De NNC inzet richt zich vooral op ondersteuning van validatietrajecten van voor Nederland relevante methoden.

Gestandaardiseerde methoden voor monsterneming en onderzoek zijn van groot belang voor een sterk op exportgericht zuivelland als Nederland.

Een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van het internationale handelsverkeer is het beschikbaar hebben van betrouwbare en geaccepteerde meetmethoden. Hiervoor is meestal een validatie vereist waarbij internationaal meerdere laboratoria zijn betrokken. Hiertoe is er vanuit IDF internationale samenwerking met ISO, CEN en AOAC. Op het specifieke terrein van zuivelanalyse is al decennialang sprake van een sterke vervlechting tussen de activiteiten van ISO en IDF, aangezien dit werk feitelijk plaatsvindt binnen de context van een aantal specifieke IDF-commissies.

Extra financiering voor de organisatie van inter-laboratoriumonderzoek vergemakkelijkt en versnelt invoering van nieuwe meetmethoden. De kosten van dergelijk onderzoek zitten voor een belangrijk deel in het maken en verzenden van specifiek monstermateriaal en de data-analyse.

NNC zet waar nodig en mogelijk ook middelen in om de inhoudelijke inbreng in de Codex discussie over methoden voor de bepaling van eiwitkwantiteit en -kwaliteit te versterken.

De partners die vanuit Nederland het meest bij deze onderwerpen zijn betrokken, zijn NZO, NEN en Qlip.

Een voorbeeld van een activiteit die door NNC is ondersteund is de financiering van een vanuit Nederland gecoördineerde interlaboratoriumstudie in 2020 om de verbrede toepasbaarheid van een wereldwijd erkende referentiemethode voor de bepaling van het vochtgehalte van poedervormige melkproducten (ISO 5537|IDF 26) te valideren, met als doel om de geldigheid van deze methode binnen Codex naar de toekomst toe te kunnen borgen.

Follow-up Dairy Declaration of Rotterdam

Binnen dit thema wordt ondersteuning gegeven aan initiatieven die bijdragen aan het versterken van de impact van de Dairy Declaration of Rotterdam (DDoR). Dit betreft bewustwording maar daarnaast ook inzet om de belangrijke inhoudelijke thema’s uit de DDoR verder invulling te geven.

Belangrijke thema’s in de Dairy Declaration zijn voeding en gezondheid, duurzaamheid en melkveehouder betrokkenheid.

Voorbeelden van in de afgelopen jaren gerealiseerde inzet en activiteiten zijn:

Ambassador DDoR

De inzet van een ambassador DDoR om deelname aan de DDoR bij de IDF lidstaten te vergroten. Hiermee werd de aandacht gevestigd op de DDoR als enerzijds de betekenisvolle erkenning van het grote belang van de zuivelsector in relatie tot de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen en anderzijds als de permanente oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid door te blijven werken aan de uitdagingen die er nog liggen. Daarnaast ook het genereren van een brede betrokkenheid binnen de mondiale zuivel community, om zo te stimuleren tot duurzame keuzes op elk niveau. Dit omvatte ook het stimuleren van rapportage en communicatie over betekenisvolle voortgang in duurzaamheidsdenken en -handelen binnen de mondiale zuivel.

Optimeal model

Een substantiële bijdrage is geleverd aan het verfijnen van het door Blonk Consultants ontwikkelde Optimeal model, via het faciliteren van de ontwikkeling van aanvullende data sets. Het Optimeal model maakt inzichtelijk welke invloed de verschillende keuzes in ons voedingspatroon hebben op de ecologische voedafdruk en kosten van ons eten. Daarmee nuanceert zij de vaak versimpelde discussie over dierlijk versus plantaardig. Ook laat het de rol van zuivel in een gezond en duurzaam voedingspatroon zien.

B2B model duurzaamheidsniveau

Een substantiële bijdrage is geleverd in het kader van het binnen de Sustainable Agricultural Initiative Platform (SAI) Dairy Working Group ontwikkelde B2B model dat bedrijven helpt te bepalen op welk duurzaamheidsniveau, volgens de internationale Dairy Sustainability Framework (DSF) standaarden, zij zich bevinden. De financiering was met name gericht op de ontwikkeling van de daarbij behorende webtool die dit moet faciliteren.

LEAP

Financiële bijdrage aan de deelname van IDF aan het Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership (LEAP).

Deelname aan IDF-conferentie

Facilitering van de deelname aan een IDF-conferentie van een Nederlandse melkveehouder, met als doel een sterkere en meer structurele koppeling tussen de Nederlandse melkveehouderij en het inhoudelijke werk van IDF te bevorderen en ook internationale dwarsverbanden tussen Nederlandse melkveehouders en die uit andere landen te stimuleren (netwerkvorming).

NNC-IDF netwerk symposium

Organisatie van een NNC-IDF netwerk symposium op 10 november 2021, met als doel aan de hand van een concreet thema IDF en haar brede scope aan activiteiten breder onder de aandacht brengen bij diverse doelgroepen binnen de Nederlandse zuivelsector.