IDF activiteiten (internationaal)

De IDF dekt met haar werkzaamheden voor de mondiale zuivelsector een zeer breed scala aan aandachtsvelden, die de gehele zuivelketen dekken.

Animal Health & Welfare

Melk van gezonde, goed verzorgde dieren draagt wereldwijd bij aan de voedselzekerheid van miljoenen mensen.

IDF-werk op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn is gericht op dialoog, discussie en het vormen van consensus over nieuwe ontwikkelingen in de zuivelsector rond dit thema en de implicaties daarvan voor de preventie van dierziekten. Hierbij worden ook aspecten rond de economische bedrijfsvoering van melkveebedrijven, de voedselveiligheid, humane gezondheid en zuiveltechnologie betrokken. IDF werkt ook aan het beoordelen van de effecten van veeziekten op het dierenwelzijn en op de zuivelproductie voor menselijke consumptie en onderhoudt op dat terrein relaties met intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties zoals OIE en ISO.

Meer informatie over thema Animal Health & Welfare

Farm Management

Melkveehouderij van allerlei schaalgrootte, in de diverse regio’s van de wereld, kan bijdragen aan voedselzekerheid en een duurzame ontwikkeling.

Goede melkveehouderijpraktijken ondersteunen de productie van melk die voldoet aan de hoogste standaarden van de zuivelindustrie en de verwachtingen van consumenten. Melkveehouders zijn erop gericht dat de geproduceerde melk veilig en geschikt is voor het beoogde gebruik en dat het melkveebedrijf toekomstbestendig is uit oogpunt van economisch, sociaal en milieuperspectief.

IDF-werk op het terrein van melkveehouderij management omvat een scala aan onderwerpen. Het betreft landbouwtechnologie, zoals robotmelken en bijbehorende normen en testprocedures en ook werk in samenwerking met en ter ondersteuning van ISO. Het gaat in op aspecten rond veefokkerij die van invloed zijn op prestaties en diergezondheid, en aspecten rond melkproductie en bedrijfsmanagement, die van invloed zijn op de efficiëncy en ethiek van de productie, de arbeidsomstandigheden en de rentabiliteit van het boerenbedrijf.

Ook wordt gekeken naar de invloed van diervoeding op de melkkwaliteit in verschillende delen van de wereld en de implicaties van ander IDF-werk op diergezondheid, zuivelbeleid en economie, milieu en melkkwaliteit in de context van melkveehouderij management. Het omvat ook een range aan melkveehouderij management gerelateerde activiteiten die een link hebben met internationale organisaties zoals FAO en OIE.

Meer informatie over het thema Farm Management

Dairy Science & Technology

Inzicht in melk, de productie ervan, de fysieke, biochemische en nutritionele eigenschappen van haar bestanddelen en hoe deze kunnen worden benut om de unieke diversiteit aan zuivelproducten te creëren.

Dit thema gaat over het delen van informatie en inzichten over de technologische en wetenschappelijke aspecten van verwerking, verpakking, opslag en distributie van melk en melkproducten en zuivelingrediënten, en het verkennen van mogelijkheden voor innovatie en optimalisatie van processen.

Het werk van IDF op het terrein van zuivelwetenschap & -technologie richt zich o.a. op een effectieve communicatie van nieuwe, relevante kennis en technologie richting zuivelsector, en daarmee het up-to-date houden van de zuivelsector over technologische en wetenschappelijke aspecten van verwerking, verpakking, opslag en distributie van zuivelingrediënten binnen de voedings- en zuivelindustrie. Daarnaast wil IDF ook een platform aan jonge zuivelwetenschappers bieden, om hun werk te presenteren.

Meer informatie over het thema Dairy Science & Technology

Environment

De zuivelsector maakt serieus werk van haar inzet om zorgvuldig om te gaan met de hulpbronnen van onze wereld.

Ook milieuvriendelijke voeding moet gezond zijn. Een groeiende wereldbevolking voorzien van duurzamer en gezond voedsel is een grote uitdaging. De zuivelsector wereldwijd heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en duurzame manieren te vinden om voedzame melk en zuivelproducten te produceren en te verwerken.

Het resultaat is een verbetering van de milieuprestaties, waardoor meer kan worden geproduceerd met gebruik van minder natuurlijke hulpbronnen, water en energie. In 2013 lanceerde de wereldwijde zuivelsector het Dairy Sustainability Framework om de industrie in staat te stellen om aantoonbaar continu te verbeteren en vooruitgang te boeken rond duurzaamheid door middel van een proactieve inzet. In 2015 ontwikkelde de zuivelsector als eerste een levenscyclusanalysemethode om haar voetafdruk te meten. In 2016 ondertekenden de IDF en de FAO samen de Dairy Declaration of Rotterdam, een engagement van de wereldwijde zuivelsector voor het bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van de VN, een nieuw en uniek initiatief.

Het doel van het IDF-werk is om de wereldwijde zuivelsector te informeren over ontwikkelingen op het gebied van het milieu en richting te geven aan het werken aan duurzaamheidsthema’s, in nauwe samenwerking met het bredere IDF-netwerk en relevante (internationale) organisaties.

Meer informatie over het thema Environment IDF Dairy Sustainability Outlook rapport

Hygiene & Safety

Samenwerken om de integriteit en transparantie in zuivelketens wereldwijd te waarborgen en zo de voedselveiligheid te garanderen.

Het IDF-werk op het terrein van hygiëne en voedselveiligheid heeft verschillende doelen. Deze omvatten het borgen van de kwaliteit en veiligheid van melk en zuivelproducten. Dit is van cruciaal belang voor het vertrouwen van consumenten in de geproduceerde voedingsmiddelen. Daarnaast speelt IDF een sleutelrol bij het delen van kennis en best practices op het gebied van voedselveiligheid. IDF streeft naar wereldwijde consensus als het gaat om risicobeoordeling van zuivelproducten en promoot daarbij een wetenschappelijk onderbouwde benadering.

IDF geeft ook wetenschappelijk advies over mogelijke risico’s voor de voedselhygiëne en – veiligheid in de zuivelketen. Dit advies wordt gebruikt door besluitvormers bij nationale autoriteiten, wetenschappers, consumentenorganisaties en het algemene publiek. IDF werkt op dit thema samen met sleutelorganisaties in het internationale speelveld, zoals Codex en vele andere, om ervoor te zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van zuivelproducten voortdurend verbetert.

Meer informatie over Hygiene & Safety

Food Standards

Helpen ervoor te zorgen dat consumenten kunnen vertrouwen op zuivelproducten, waar ook ter wereld geproduceerd.

Voedselproductie en handel vormen een complexe en groeiende business. IDF-werk rond voedselstandaarden heeft met name betrekking op het werk van Codex Alimentarius inzake internationale normen voor melk en melkproducten, met als doel de gezondheid van consumenten te beschermen en eerlijke praktijken in de handel te bevorderen.

IDF heeft Codex al sinds de oprichting daarvan in 1963 gediend als technisch adviseur en heeft het (nu opgeschorte) Codex Committee on Milk & Milk Products, dat voortkwam uit een IDF Committee of Experts, altijd krachtig gesteund. Binnen deze commissie werden de Codex Standards of Identity ontwikkeld. Codex ontwikkelt ook teksten over voedseletikettering, analyse- en bemonsteringsmethoden, voedselimport en -export en certificeringssystemen die horizontaal van toepassing zijn op alle voedselproducten, inclusief melk en melkproducten.

IDF volgt ook nauwlettend de activiteiten van een aantal andere Codex-comités, waaronder die die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe normen die relevant zijn voor de zuivelsector (o.a. teksten en richtlijnen over veiligheid van producten, termen en etikettering van zuivelproducten), ook om te bewaken dat regionale normen geen negatieve invloed kunnen hebben op de internationale Codex-norm binnen de zuivelsector. Belangrijk in dit verband is ook de CCFA (Codex Committee on Food Additives), waarmee IDF nauw samenwerkt om de General Standard for Food Additives af te stemmen op de huidige bepalingen voor levensmiddelenadditieven in zuivel.

Methods of analysis and sampling

De handel vergemakkelijken en werken aan vertrouwen in de zuivelsector via de ontwikkeling van gestandaardiseerde methoden voor analyse en monsterneming van melk en melkproducten.

Gestandaardiseerde analysemethoden zijn essentieel voor de handel in veilige en hoogwaardige zuivelproducten, omdat ze een basis bieden voor wederzijds begrip en worden gebruikt om de naleving van nationale of internationale regelgeving te beoordelen. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt voor het ijken van gebruikte of nieuwe methoden voor routineonderzoek of controledoeleinden. Ze weerspiegelen eenzelfde taalgebruik, begrip en soort meting, waardoor onderling vergelijkbare resultaten mogelijk worden gemaakt. Dit werk komt tot stand via een vrijwillige samenwerking tussen verschillende actoren in de zuivelketen: industrie, overheid en wetenschappelijk veld.

IDF werkt op dit terrein al decennia nauw samen met leidende, internationale organisaties, zoals ISO en CEN. Het werk aan standaarden voor analyse en monsterneming van melk en zuivelproducten vindt binnen IDF plaats in zes Standing Committees (SCAMAC, SCAMC, SCAMDM, SCAMPAI, SCHMM en SCSA). Bij ISO wordt dit werk gedekt door ISO/TC34/SC5. Met ISO worden ook gezamenlijke standaarden gepubliceerd.

Meer informatie over het thema Methods of Analysis & Sampling

Nutrition & Health

Wetenschappelijk bewijs onderschrijft het belang van melk en zuivelproducten als onderdeel van gezonde voeding

De wereld worstelt met de uitdagingen rond het voeden van een snelgroeiende wereldbevolking. Een belangrijk punt van zorg met betrekking tot voedselproductie en -consumptie is het produceren van voldoende voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen om de wereld op een duurzame wijze te voeden, zonder concessies te doen aan de mondiale gezondheid. Melk en zuivelproducten kunnen belangrijk zijn bij het diversifiëren van het dieet. Ze zijn voedzaam en bieden hoogwaardige eiwitten en micronutriënten in een gemakkelijk opneembare vorm.

Het IDF-werk op het gebied van voeding is gericht op het verkennen van het enorme potentieel van de zuivelsector om ondervoeding in al zijn vormen aan te pakken en voedselzekerheid te creëren. IDF richt zich in haar activiteiten o.a. op het bevorderen van een beter begrip van het belang van zuivelproducten in de voeding. Dit omvat het delen van informatie over de voedingswaarde van zuivel en de rol die het speelt in gezonde voeding die op een duurzame manier wordt geproduceerd. IDF wil ook het inzicht in de zuivelwetenschap en in de impact van zuivelproducten op voeding en gezondheid vergroten. IDF besteedt in dit kader ook veel aandacht World Milk Day aan schoolmelk.

Meer informatie over het thema Nutrition & Health

Economics & policies

Het genereren van een beter begrip van de wereldwijde zuivelsector door middel van statistische analyse, gegevensmonitoring en kennisuitwisseling.

IDF-werk op het gebied van economie en beleid richt zich op ontwikkelingen die van invloed zijn op de zuivelsector, op het verzamelen en beschikbaar maken van statistische gegevens over de sector, op het volgen van ontwikkelingen in de internationale handelspolitiek en beleid rond aanbodbeheer, met als overall doel om de productie en consumptie van melk en zuivelproducten te bevorderen.

De meest zichtbare IDF-activiteit op dit terrein is de jaarlijkse publicatie van het IDF World Dairy Situation Report, een rapport waarmee IDF een breed, mondiaal overzicht biedt van de belangrijkste ontwikkelingen rond productie, verwerking, handel en consumptie van melk en zuivelproducten.

De werkzaamheden rond dit thema concentreren zich in het Standing Committee on Dairy Policies & Economics. Vanuit deze commissie worden ook relaties onderhouden met diverse internationale organisaties, zoals OESO en FAO.

Meer informatie over het thema Economics & policies

Marketing

Veranderingen in de wereldwijde consumptie van zuivelproducten begrijpen en inzicht krijgen in opkomende trends.

Om veranderingen in de trends op de zuivelmarkt te begrijpen, is het essentieel om de belangrijkste drijvende krachten achter de zuivelconsumptie in verschillende landen over de hele wereld te identificeren. Economische factoren zoals inkomensstijging of demografische veranderingen zoals bevolkingsgroei kunnen een aanzienlijke impact hebben op de wereldwijde zuivelmarkten. Trends in consumentengedrag beïnvloeden de consumptie.

IDF-Werk op het gebied van marketing richt zich met name op het volgen van ontwikkelingen op het terrein van promotie- en marketingprogramma’s die zijn opgezet om de binnenlandse markt voor melk en melkproducten te vergroten, bijvoorbeeld door reclame, consumentenvoorlichting, productontwikkeling, consumentenonderzoek en pr-programma’s en campagnes.

IDF onderzoekt ook de dynamiek van de sector en hoe de zuivelsector zich kan aanpassen aan de veranderende verwachtingen en gewoonten van de consument, de toenemende vraag naar natuurlijke voedingsproducten, de trend rond anti-melk, anti-vet en anti-melkveehouderij discussies in veel landen en de eventuele gevolgen daarvan voor de zuivelconsumptie.

Meer informatie over het thema Marketing