Dairy Declaration of Rotterdam

Op 19 oktober 2016 werd tijdens de slotdag van de IDF World Dairy Summit in Rotterdam door IDF en FAO, de wereldvoedselorganisatie van de VN, de Dairy Declaration of Rotterdam ondertekend. Het was voor het eerst dat een organisatie als FAO zich middels een dergelijk statement nadrukkelijk uitsprak over het belang van een specifieke sector in relatie tot de VN-duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat houdt de Dairy Declaration in?

De Dairy Declaration of Rotterdam erkent de belangrijke betekenis van de zuivelsector wereldwijd: zuivel speelt bijvoorbeeld een rol als essentieel onderdeel van een evenwichtige voeding, als motor voor werkgelegenheid en als bron van inkomen voor zo’n 1 miljard mensen. Zuivel biedt bovendien in veel landen met name ook vrouwen de kans hun positie te versterken. De zuivelsector gebruikt natuurlijke hulpbronnen als land, water, nutriënten en energie en speelt een sleutelrol in agrarisch grond beheer.

De Dairy Declaration of Rotterdam onderstreept het grote belang van een duurzame ontwikkeling en de kritische rol van zuivel daarbij in sociaal, economisch, ecologisch en gezondheidskundig opzicht. Ook erkent zij dat de wereldwijde zuivelsector nog voor een aantal uitdagingen staat, bijvoorbeeld op het terrein van milieu impact en broeikasgasemissie. Met het onderschrijven van de Dairy Declaration verbindt de zuivelsector zich aan de doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals geformuleerd in de UN Agenda 2030.

De Dairy Declaration roept op tot verdere bewustwording rond het essentiële belang van duurzaamheid. Met de onderschrijving van de Dairy Declaration erkennen de verschillende stakeholders in de zuivelketen dit belang en nemen zij de uitdaging aan om samen te blijven werken aan duurzame oplossingen. Meer informatie over de Dairy Declaration of Rotterdam en de mogelijkheid om deze ook individueel te onderschrijven is te vinden op de speciale website.

Website Dairy Declaration of Rotterdam

Dairy Declaration of Rotterdam en de Nederlandse zuivelsector

Tijdens een bijeenkomst op 12 juni 2017 in Den Haag, hebben vertegenwoordigers van de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, Land en Tuinbouworganisatie LTO Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven.

Daarmee is ook in Nederland op nationaal niveau steun gegeven aan het door IDF en FAO gemaakte statement tijdens de in oktober 2016 in Rotterdam gehouden IDF World Dairy Summit. De Nederlandse zuivelsector geeft o.a. invulling aan dit commitment via de uitvoering van het project Duurzame Zuivelketen, waarin de Nederlandse melkveehouderij en zuivelindustrie samenwerken aan de concrete realisatie van verdere verduurzaming van de Nederlandse zuivelketen.

De Nederlandse ondertekenaars van de Dairy Declaration of Rotterdam (van l.n.r.): Aldrik Gierveld (EZ), Jan Maarten Vrij (IDF), Roelof Joosten (NZO), Martin Scholten (WUR) en Kees Romijn (LTO Nederland).

Flyer Dairy Declaration

NNC-IDF heeft een flyer ontwikkeld met een toelichting over de Dairy Declaration. Deze flyer is in combinatie met een USB-card met achtergrondinformatie verkrijgbaar bij het secretariaat van NNC-IDF bij ZuivelNL.

Aanvragen Flyer