Over IDF (internationaal)

De internationale zuivelfederatie IDF is het mondiale kennisnetwerk en platform voor uitwisseling van wetenschappelijke en technische kennis over de zuivelketen wereldwijd.

IDF betrekt de diverse stakeholders binnen de zuivelketen in projecten en andere activiteiten gericht op het vergroten van de huidige kennis en wetenschap over een brede range aan zuivel gerelateerde onderwerpen.

Via werkgroepen, events en een werkprogramma biedt IDF de mondiale zuivelsector een gemeenschappelijk platform om op effectieve wijze nieuwe onderwerpen te identificeren, deze binnen een internationale setting te adresseren en, waar mogelijk, voor diverse onderwerpen tot consensus te komen.

Deze op consensus gerichte werkwijze is typerend voor IDF en maakt de organisatie bij uitstek geschikt om namens de mondiale zuivelsector op te treden in contacten met andere internationale organisaties, waaronder IGO’s als FAO, WHO en Codex Alimentarius.

IDF in een notendop is ‘Global Dairy Expertise since 1903’ en de kern van wat IDF is wordt goed samengevat in een flyer. Het jaarverslag biedt verder een goed overzicht van haar activiteiten.

Internationale Zuivelfederatie IDF IDF Flyer IDF Annual Report

Waarom IDF?

De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan nutritionele voedselzekerheid, iets wat op een veilige en duurzame wijze moet worden gerealiseerd. IDF biedt de zuivelsector een structuur en mechanisme om wereldwijd te werken aan consensus over hoe zuivel hieraan op zinvolle wijze een bijdrage kan leveren, met duurzame en veilige producten.

Als toonaangevende organisatie voor de mondiale zuivelsector, speelt IDF een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat op het terrein van beleid, standaarden, toegepaste praktijken en regelgeving de juiste keuzes worden gemaakt om bovenstaand doel te realiseren.

Doelstelling

De wereldwijde zuivelsector verbinden en bijdragen aan haar vermogen om de wereld te voeden met veilige, voedzame en duurzame zuivelproducten.

Visie

Het ondersteunen van de inspanningen van de mondiale zuivelsector om de wereldbevolking te voorzien van veilige, voedzame, duurzame en betaalbare zuivelproducten, waarbij zij tegelijkertijd met name in het rurale gebied een belangrijke bron van economische en sociale vitaliteit vormt.

Missie

Het versterken van de wereldwijde zuivelsector door op wetenschap gebaseerde kennis en inzichten over zuivel te verzamelen, te vermeerderen, te beheren en te delen, met het oog op beleidsvorming en standaardisatie processen op nationaal en internationaal niveau.

Op basis hiervan heeft IDF voor zichzelf de volgende rollen gedefinieerd:
1. Het beschikbaar maken en aanbieden van wetenschappelijk onderbouwde expertise
2. Het bouwen aan consensus binnen de wereldwijde zuivelsector
3. Het fungeren als de stem van de mondiale zuivelsector voor IGOs enhet beschikbaar stellen van kennis en documentatiemateriaal dat leden op nationaal niveau kan ondersteunen
4. Het bijdragen aan opbouw van kennis en kunde door het ontwikkelen van tools om het begrip voor en de implementatie van standaarden te bevorderen, evenals de totstandkoming van trainingsmaterialen en de samenwerking met stakeholders.

Organisatiestructuur

IDF is een ledenorganisatie, waarvan landen lid zijn via Nationale Comité’s, waarbinnen op nationaal niveau zuivelsector gerelateerde stakeholders participeren. De precieze invulling daarvan kan per land verschillen. De Nationale Comités vormen de ruggengraat van IDF. Zij worden vertegenwoordigd in de General Assembly (GA), het hoogste orgaan binnen IDF.

De Board of Directors, onder voorzitterschap van de IDF President, ziet toe op de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De IDF President wordt gekozen door de GA en heeft een zittingstermijn van (maximaal) 4 jaar.

De Science and Programme Coordination Committee (SPCC) coördineert het inhoudelijke werk en houdt toezicht op de wetenschappelijke, technische en economische benadering van de verschillende zuivelonderwerpen. De leden van Board en SPCC worden gekozen door de GA.

De dagelijkse leiding van IDF, inclusief het management, de administratie en communicatie van het IDF-hoofdkantoor in Brussel, de lopende zaken en de algehele coördinatie van activiteiten, vormen de verantwoordelijkheid van de Director General (DG). Vanuit het hoofdkantoor van IDF worden ook de verschillende inhoudelijke aandachtgebieden van IDF gecoördineerd door een drietal technical officers, die elk een aantal terreinen voor hun rekening nemen.

Deskundigen uit de verschillende IDF-landen nemen deel in commissies van hun expertise (Standing Committees - SCs). Specifieke projecten worden uitgewerkt in Action Teams die onder een SC vallen. Ook wordt naar behoefte interdisciplinair in task forces gewerkt. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat IDF werk normaliter op vrijwillige basis plaatsvindt.

In IDF zijn de volgende 17 Standing Committees (SC) actief:

Diergezondheid en dierenwelzijn (‘Animal Health and Animal Welfare’)
SC on Animal health and Welfare (SC AHW)

Melkveehouderij (‘Farm Management’)
SC on Farm Management (SCFM)

Milieu (‘Environment’)
SC on Environment (SCENV)

Voedselveiligheid en hygiëne (‘Hygiene and Safety’)
SC on Microbiological Hygiene (SCMH)
SC on Residues and chemical contaminants (SCRCC)

Zuiveltechnologie en -wetenschap (‘Dairy Science and Technology’)
SC on Dairy Science and Technology (SCDST)

Economie, marketing en beleid (‘Economics, Marketing and Policies’)
SC on Dairy Policies and Economics (SCDPE)
SC on Marketing (SCM)

Voedselstandaarden (‘Food Standards’)
SC on Food Additives (SCFA)
SC on Standard of Identity and Labelling (SCSIL)

Methoden voor analyse en monstername (‘Methods of Analysis and Sampling’)
SC on Analytical Methods for Additives & Contaminants (SCAMAC)
SC on Analytical Methods for Composition (SCAMC)
SC on Analytical Methods for Dairy Microorganisms (SCAMDM)
SC on Analytical Methods for Processing Aids and Indicators (SCAMPAI)
SC on Harmonization of Microbiological Methods (SCHMM)
SC on Statistics and Automation (SCSA)

Voeding (‘Nutrition’)
SC on Nutrition and Health (SCNH)

Contactgegevens IDF Headoffice

International Dairy Federation INPA
70/B, Boulevard Auguste Reyers
1030 Brussels – Belgium

Media contact:
Telefoon: +32 2 325 67 44
E-mail: communications@fil-idf.org

Telefoon: +32 2 325 67 40
E-mail: info@fil-idf.org