Veiligheid op het boerenerf

Duurzaamheid

Arbeid

De zuivelsector streeft naar een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, medewerkers en bezoekers.

Dit wil de sector doen door de bewustwording van veiligheid op het erf bij melkveehouders te verhogen, zodat zij daar actief naar gaan handelen. Het uiteindelijke doel is te komen tot minder ongevallen. Hiervoor financiert ZuivelNL de landelijke campagne BoerVeilig en geeft zo invulling aan een van de doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030.

Ga naar BoerVeilig

BoerVeilig

Het doel van BoerVeilig is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren.
De aanleiding tot het gezamenlijke programma is het hoge aantal ongelukken in de agrarische sector, vaak met ernstige afloop. Het werken met vee en machines kent risico’s, maar hoeft niet gevaarlijk te zijn.

5 redenen waarom het nodig is aandacht te besteden aan veiligheid in de melkveehouderij:
1) In de afgelopen 10 jaar lag het gemiddelde (in de agrarische sector) op 15 dodelijke ongevallen per jaar. Relatief gezien gebeuren de meeste ongelukken in de melkveehouderij (en het loonwerk).

2) Uit onderzoek blijkt dat ieder dodelijk ongeval in de praktijk zo’n 30 ongevallen met ernstig letsel weerspiegelt. Dit betekent dat jaarlijks gemiddeld ook 450 ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden. Daarmee zijn de dodelijke ongevallen dus nog maar het topje van de ijsberg.

3) De meeste ongelukken gebeuren op het familiebedrijf, waar vaak jongeren of ouderen slachtoffer zijn.

4) De aard van de ongelukken heeft vaak te maken met:

  • Dieren - omgang met stier, bekneld raken.
  • Rijdende machines - aangereden of overreden worden.
  • Bewegende onderdelen - gegrepen worden.
  • Onderhoud van machines en gebouwen - onderdelen die losschieten, vallen van of door het dak.
  • Toename in automatisering en daardoor van het aantal machines.

5) Meer stress (o.a. door toegenomen regeldruk), een hoge werkdruk en lage inkomenspositie zijn ook van invloed op de veiligheid op het boerenbedrijf.

Bewuster van veilige werkomstandigheden

Via BoerVeilig worden ervaringen gedeeld, bewustwording gecreëerd en tools aangeboden zodat boeren veiliger hun werk kunnen doen.
DDB, LTO Nederland, NAJK en NZO hebben samen met ZuivelNL het initiatief genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren.

Tijdens BoerVeilig-bijeenkomsten komen veiligheidsdeskundigen aan het woord en zo mogelijk ook een melkveehouder die vertelt over het ongeval dat hij of zij heeft meegemaakt op de boerderij. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Stigas. Stigas helpt ondernemers en werknemers in de groene en agrarische sector om veilig, gezond en vitaal te werken.

Contact met BoerVeilig

Voor meer informatie over BoerVeilig kunt u contact opnemen met Marjan Holtland (coördinator).

Stuur Marjan een e-mail