Milieu & Klimaat

PPS Reductie van lachgasemissie uit landbouwgronden door bemestingsstrategieёn

In het voorgestelde project worden op basis van bestaande kennis bemestingsstrategieën ontwikkeld volgens het 4J principe: juiste type, juiste hoeveelheid, juiste tijdstip en juiste plaats, en experimenteel getest om lachgasemissie uit landbouwgronden te verminderen.

Wat is er aan de hand?

Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas. Binnen de landbouw zijn landbouwgronden de grootste bron van lachgasemissies (63% van de totale lachgasemissie in Nederland). Lachgas wordt in de bodem voornamelijk onder natte omstandigheden gevormd tijdens de biologische stikstofomzettingen.

Er zijn duidelijk perspectieven om lachgasemissie door bijvoorbeeld bemestingsmaatregelen te verminderen. Bepaalde maatregelen die lachgasemissie beperken zijn relatief eenvoudig te implementeren ten opzichte van andere maatregelen om broeikasgasemissies uit de landbouw te beperken, zoals vermindering methaanemissie, reductie CO2-emissie uit veen, en koolstofopslag in minerale gronden.

Wat doet het project?

In het voorgestelde project worden op basis van bestaande kennis bemestingsstrategieën ontwikkeld volgens het 4J principe: juiste type, juiste hoeveelheid, juiste tijdstip en juiste plaats, en experimenteel getest om lachgasemissie uit landbouwgronden te verminderen. Maatregelen die worden onderzocht zijn onder andere aanpassen van kunstmesttype, bemestingstijdstip en – gift, en gebruik van nitrificatieremmers in afhankelijkheid van de weers- en bodemomstandigheden. Ook is er aandacht voor toepassing van vlinderbloemigen, beweidingstrategieën, bekalking en beregening.

Wat levert het project op?

De resultaten zullen worden gebruikt in de rekenmethodiek van Nationale Emissie Registratie (NEMA), de KringloopWijzer en de Maatregelentool van FrieslandCampina, zodat boeren de maatregelen kunnen implementeren en de behaalde emissiereductie ook daadwerkelijk gekwantificeerd kan worden in bestaande monitoringssystemen.

Projecttitel

PPS Reductie van lachgasemissie uit landbouwgronden door bemestingsstrategieёn

Opdrachtgevers

ZuivelNL

Uitvoerders

Wageningen Environmental Research

Status

Start in 2023

Looptijd

2023 - 2026

Budget

€ 700.000 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 175.000 (ex. btw)
In kind € 45.000