Diergezondheid & Dierenwelzijn

PPS OptiLac - Optimaliseren van lactatielengte op basis van individuele koekenmerken

Deze vierjarig PPS moet een beslismodel opleveren dat per individuele koe de optimale lactatielengte gaat bepalen.

Aanleiding

Het verlengen van de lactatie bij melkvee door de inseminatie uit te stellen (duurmelken) biedt perspectieven voor koegezondheid en levensduur. Niet alle koeien reageren hetzelfde op een bewust verlengde lactatie. Uit de afgeronde PPS Lactatie op Maat bleek dat melkproductieniveau, leeftijd en conditie van de koe in vroege lactatie het functioneren van een koe voorspelt in een verlengde lactatie. De voorspelmodellen ontwikkeld in 'Lactatie op Maat' bleken nog niet praktijk rijp wat geleid heeft tot dit PPS OptiLac.

Doel

Het doel van deze PPS is te komen tot een beslismodel waarmee een melkveehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Het beslismodel maakt gebruik van zowel individuele koe informatie als specifieke bedrijfsinformatie. Daarnaast worden voerstrategieën onderzocht om de functie van koeien in een verlengde lactatie te ondersteunen met focus op beperken van vervetting en behouden van de melkproductie.

Aanpak

Vanwege de multidisciplinaire aanpak is een brede inzet van expertises vereist. Deze expertises en de betreffende onderzoekers staan in een overzicht van de samenwerkingspartners. Voor de PPS OptiLac wordt een werkgroep en een stuurgroep opgericht. De consortiumpartners vormen de stuurgroep (overheid, bedrijfsleven, melkveehouders) en de samenwerkingspartners de werkgroep (onderzoekers). Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep en uitgevoerd door de werkgroep. Het netwerk van melkveehouders heeft 3 rollen:

  • Klankbordgroep
  • Leveren data
  • Evalueren beslismodel

Voortgang wordt bewaakt in het 6-maandelijkse stuurgroepoverleg.

Wat levert het project op

De PPS levert een beslismodel voor de optimale lactatielengte per individuele koe dat inpasbaar is in het veemanagementsysteem van de deelnemende partijen. Daarnaast openbaar beschikbaar voor melkveehouders en derde partijen zoals erfbetreders die hun advies hiermee verder kunnen optimaliseren.

Daarbij is het mogelijk individuele bedrijfsdoelen op te nemen in het beslismodel en wordt het advies rond de voerstrategie van koeien met een verlengde lactatie verbeterd om persistentie te stimuleren en de kans op vervetting van koeien te verkleinen. Een managementsysteem waarbij de lactatielengte geoptimaliseerd is voor de individuele koe kan een toekomstige aanpak zijn om de eventuele risico's van een verlengde lactatie voor productie en conditie aan het einde van de lactatie te beperken. Het kan daarbij de voordelen van een verlengde lactatie benutten voor:

  • Diergezondheid
  • Arbeid
  • Voergebruik
  • Aantal geboren kalveren
Lees meer over het project

Projecttitel

OptiLac - Optimaliseren van lactatielengte op basis van individuele koekenmerken

Opdrachtgever(s)

ZuivelNL
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Lely
Melkveefonds

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie en Livestock Research

Overige betrokkenen

ForFarmers
CRV

Status

Lopend

Looptijd

2023 - 2027

Budget

€ 816.000 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 68.000 (ex. btw)
€ 4.000 in kind