Diergezondheid & Dierenwelzijn

Motiveren van erfbetreders voor levensduur verlenging bij melkvee

Ontwikkelen van een gedeelde visie en een doelgerichte aanpak voor levensduurverlenging door het actief betrekken van erfbetreders en hun organisaties bij de discussie over levensduurverlenging.

Aanleiding

De voordelen voor economie, maatschappij en milieu van een langere levensduur van melkvee worden breed onderkend (1,2,3). De economisch optimale levensduur ligt aanmerkelijk hoger dan de huidige gemiddelde levensduur (4,5,6). Desondanks lijkt bij melkveehouders en erfbetreders nog geen sprake van een sterke intrinsieke motivatie voor levensduurverlenging. Uit een motivatie-onderzoek in 2017/2018 en het project 'Geef-ze-de-vijf' in 2020/2022, met in totaal 60 melkveebedrijven, kwamen als de 3 belangrijkste knelpunten naar voren:

1) Het ontbreken van een gedeelde visie op levensduur bij de erfbetreders die aansluit bij de melkveehouderij praktijk.
2) Onvoldoende bekendheid met de economische voordelen van een langere levensduur.
3) Onvoldoende ondersteuning door erfbetreders mede omdat de kennis over levensduur en levensduurmaatregelen bij erfbetreders tekort zou schieten. Terwijl de steun door erfbetreders op basis van een gedeelde visie essentieel is voor de motivatie van de melkveehouders.

Doel

Ontwikkelen van een gedeelde visie en een doelgerichte aanpak voor levensduurverlenging door het actief betrekken van erfbetreders en hun organisaties bij de discussie over levensduurverlenging op basis van de volgende argumenten:

 • Het is voor de melkveehouderij van economisch belang.
 • Het draagt bij aan een duurzame zuivelketen.
 • Het draagt bij aan een toekomstgerichte melkveehouderij.
 • Er is sprake van gedeelde belangen bij melkveehouders en erfbetreders (economisch, imago, maatschappelijke betrokkenheid).

Subdoelen erfbetreders

 • Ontwikkelen van een gedeelde visie op levensduur en levensduurverlenging.
 • Vergroten van kennis en inzicht en bieden van handelingsperspectieven.
 • Vastleggen en toegankelijk maken van kennis en ervaringen over levensduur(maatregelen).
 • Bevorderen van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen melkveehouders en erfbetreders.
 • Toetsen van een praktisch instrument waarmee erfbetreders en melkveehouders kunnen sturen op levensduur.
 • Onderwijs informeren over het belang van levensduurverlenging en de rol van erfbetreders daarbij.

Wat levert het project op

 • Een grotere betrokkenheid bij en motivatie voor levensduurverlenging bij erfbetreders en hun organisaties en indirect ook bij melkveehouders. Levensduur komt nadrukkelijker op de agenda van de erfbetreders.
 • Er is meer kennis bij erfbetreders over levensduur en levensduurmaatregelen die ze kunnen gebruiken bij de advisering en begeleiding.
 • Erfbetreders zijn beter in staat om levensduur te integreren in hun advisering en om de melkveehouder te helpen sturen op levensduurresultaten.
 • Er is binnen het onderwijs meer kennis over en betrokkenheid bij levensduurverlenging voor de implementatie in het onderwijs.
 • Uiteindelijk zal het leiden tot een versnelling bij het verlengen van de levensduur van de Nederlandse melkveestapel. Op basis van ervaringen in de pilot 'Geef-ze-de-vijf' in de inschatting dat bij een actieve deelname van de erfbetreders een toename van de gemiddelde leeftijd van 1,5 maand per jaar mogelijk is.
Lees meer over het project

Projecttitel

Motiveren van erfbetreders voor levensduur verlenging bij melkvee

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Overige betrokkenen

-

Status

Lopend

Looptijd

medio 2023 - 2024

Budget

€ 217.492 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 217.492 (ex. btw)