Milieu & Klimaat

Minder emissies met meer perspectief - Hoe kan wel kan

Dit projectvoorstel richt zich op verminderen van emissies door een integrale doorrekening (modelering) in bedrijfsverband met specifieke aandacht voor de kosteneffectiviteit van actuele onderbouwde milieumaatregelen.

Het zal richting geven aan welk pakket van maatregelen (aanpassen bedrijfsmanagement en/of investeringen) het beste past bij verschillende bedrijfstypen (grondsoort, intensiteit, grootte) om de regionale doelen te halen. Hierbij wordt gekeken naar het effect op economie, emissies, bodemoverschotten, nitraatuitspoeling en biodiversiteit.

Het project maakt gebruik van kennis uit diverse (lopende) PPS-en en projecten en gaat rekenen met Dairy Wise (BBPR) voor circa zes bedrijfstypen (drie grondsoorten en twee intensiteiten). De globale tussenresultaten worden verspreid in 2023. De uitkomsten van de verdiepende berekeningen in 2024.

Projecttitel

Minder emissies met meer perspectief - Hoe kan wel kan

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Wageningen Livestock Research

Overige betrokkenen

Begeleidingscommissie met o.a. melkveehouders en een gebiedscoördinator.

Status

Start februari 2023

Looptijd

februari 2023 - februari 2025

Budget

€ 290.400 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 290.400 (incl. btw)