Koeien & Kansen 2.0

In het door ZuivelNL gefinancierde project Koeien & Kansen zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde melkveehouderij.

logo.name

Wat is er aan de hand?

Melkveehouders hebben te maken met grote uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van hun bedrijf, bijvoorbeeld op gebied van klimaat, milieu, grondgebondenheid, biodiversiteit en kringlooplandbouw. De melkveehouder moet met alle thema's tegelijk omgaan in zijn bedrijf én een goed inkomen halen. De uitdaging is om deze thema’s te integreren, zodat botsing ombuigt naar versterking van klimaat, milieu, biodiversiteit en inkomen.

Wat doet het project?

In het project Koeien & Kansen 2.0 werken 16 melkveebedrijven samen met onderzoekers en adviseurs, aan oplossingen om goed te presteren op alle thema’s tegelijk (integraliteit). Vanuit de integratie van stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit zijn de doelen: minimaal 65% eiwit van eigen land (of omgeving) in het rantsoen, de ammoniak- en methaanemissie 30% lager dan in 2018 en verbeteren van de biodiversiteit door een goede score op de prestatie-indicatoren van de biodiversiteitsmonitor.

Wat levert het project op?

Via metingen wordt nieuwe kennis ontwikkeld. Dit leidt, in samenspraak met de melk veehouders zelf, tot innovaties en oplossingen voor de toekomst. Denk aan innovaties bij:

  • Ruwvoerteelt
  • Mestmanagement
  • Voermanagement
  • Waterbeheer
  • Bodembeheer

De ontwikkelde kennis stroomt via de bewezen succesvolle communicatiewerkwijze door naar melkveehouders, adviseurs, studenten en de overheid. Bij de kennisontwikkeling en -uitwisseling vervult het project een onmisbare spilfunctie en bouwsteen bij andere onderzoeken, vooral als het gaat om integrale en praktische innovaties.

Ga naar website Koeien & Kansen

Projecttitel

Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven

Opdrachtgevers

ZuivelNL
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoerders

16 melkveehouders
Wageningen University & Research
Diverse adviseurs

Overige betrokkenen

LTO
Agrifirm
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Status

Lopend

Looptijd

2021 - 2024

Budget

€ 3.500.000 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 300.000 in 2021 (ex. btw)

Quote

Met dit project leveren we een bijdrage aan een duurzame melkveehouderij. Zuinig met het milieu en goed voor het inkomen. Dat is een hele uitdaging. Dat dit nog lukt ook, geeft een goed gevoel en maakt me zelfs wat trots.

Michel de Haan
Projectleider Koeien & Kansen (WUR)