22 juni 2022

KringloopWijzer

Levering data KringloopWijzer aan CBS

Op grond van de nitraatrichtlijn uit 1991 is de Nederlandse overheid verplicht te rapporteren over de mestproductie. Diverse internationale richtlijnen en protocollen zijn de basis voor het rapporteren over de emissieberekeningen van o.a. ammoniak en broeikasgassen. De mestproductiecijfers vormen de input voor de emissieberekeningen.

CBS verzamelt cijfers over graslandgebruik en kuilen

CBS verzamelt in opdracht van de overheid cijfers over graslandgebruik en kuilen, waaronder van melkveebedrijven. Voor 2019 verstuurde CBS de zogenoemde graslandenquête naar een representatieve steekproef onder bedrijven met grasland. Conform de CBS-wet waren de ontvangers van deze enquête, waaronder melkveehouders, verplicht deze enquête in te vullen.

Met de komst van de KringloopWijzer lagen deze gegevens vast in de Centrale Database van de KringloopWijzer. Op grond hiervan hebben ZuivelNL en CBS in 2019 een overeenkomst gesloten over de levering van KringloopWijzer-data.

Afspraken tussen ZuivelNL en CBS

De afspraken tussen ZuivelNL en CBS en de CBS-wet bepalen dat CBS de geleverde gegevens voor geen enkel ander doel mag gebruiken. De geleverde data mag alleen gebruikt worden voor de berekening van de mestproductie en emissies naar lucht uit de landbouw en de statistiek Graslandgebruik. CBS verstrekt de geanonimiseerde gegevens van de emissieberekeningen aan het RIVM die het gebruikt om de stikstofconcentratie en -depositie in Nederland te berekenen.

Verlichting administratieve lastendruk

Voordeel voor de melkveehouder is de verlichting van administratieve lastendruk door het vervallen van de graslandenquête. Bovendien was hiermee een andere optie voor CBS, extra invulvelden bij de Gecombineerde Opgave, van de baan.
Niet-melkbedrijven met grasland ontvangen nog steeds de graslandenquête van CBS.

Voor de gevraagde berekeningen en graslandstatistiek maakt CBS gebruik van gegevens van de Gecombineerde Opgave en de Centrale Database KringloopWijzer. Deze worden op bedrijfsniveau aan elkaar gekoppeld. Daarom levert ZuivelNL deze specifieke bedrijfsgebonden KringloopWijzer-data aan CBS. Na koppeling met de gegevens van de Gecombineerde Opgave anonimiseert CBS de gegevens. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens voert CBS de mestproductie- en emissieberekeningen uit en de graslandstatistiek.

Lees de toelichting van het CBS op het onderzoek graslandgebruik.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 februari 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2024

U leest in deze nieuwsbrief over onze publicatie Blik op Zuivel 2024, boerderijeducatie nu ook...

Lees het volledige bericht

Educatie jongeren

01 februari 2024

Boerderijeducatie nu ook voor voortgezet onderwijs

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt de basis voor meer aandacht...

Lees het volledige bericht