Duurzame Zuivelketen - Klimaatverantwoorde zuivelsector

Duurzaamheid

De Nederlandse melkveehouderij- en zuivelsector wil klimaatverantwoord produceren. Dit is vastgelegd in de notitie Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland, die integraal onderdeel uit maakt van het Klimaatakkoord.

Reductie van 1,6 megaton CO2-equivalenten

De zuivelsector zet zich in voor een reductie van 1,6 megaton CO2-equivalenten ten opzichte van 1990, hiervan bestaat:

  • 0,8 megaton uit reductie van de emissie van methaan (taakstellend)
  • 0,2 megaton via de bodem (taakstellend)

Aanvullend:

  • 0,6 megaton via opwekking en gebruik van groene energie

Belangrijke aandachtsgebieden om de reductiedoelstelling te realiseren zijn Dier & Voeding en Mestopslag & Bemesting. De zuivelsector geeft op integrale wijze invulling aan maatregelen, waarbij ook het versterken van grondgebondenheid, het behoud van weidegang en het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn gelijktijdig worden gerealiseerd.