Bemesting & Opbrengstverbetering

PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

De PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw draagt bij aan realisatie van ambities die zijn geformuleerd in onder meer de LNV-visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord en het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Ten opzichte van het vorige programma zijn er nieuwe doelen bijgekomen om ruwvoerproductie en bodemmanagement structureel te verbeteren in de context van kringlooplandbouw. Dit project is een vervolg op de PPS Ruwvoerproductie & Bodemmanagement.

Doelen

De doelen van het nieuwe onderzoeksprogramma zijn:

 • Verlaging van de emissies/verliezen van koolstof, nutriënten en pesticiden naar lucht en water.
 • Verhoging van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.
 • Duurzaam bodembeheer voor productievermogen en maatschappelijke diensten op de korte en lange termijn.
 • Verhoging van de biodiversiteit in grasland en akkerbouwmatige ruwvoederproductie.
 • Optimalisatie van ruwvoederproductie per oppervlakte eenheid.
 • Verhoging van de ruwvoerkwaliteit en -benutting.
 • Verhoging van nutriëntenefficiëntie in de teelt.

De PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie en de agrarische productieketen waaronder ZuivelNL. De PPS valt onder het topsectorbeleid van de overheid, namelijk onder de Topsector Agri & Food.

Drie werkpakketten

In drie werkpakketten wordt met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag gegaan.

 • Grasland
  Het doel van het werkpakket grasland is een verbetering van de Nederlandse graslandproductie in kwantiteit en kwaliteit (gras en grasklaver), in samenhang met het sluiten van de kringloop, verbeterde nutriënten-efficiëntie, verbeterde klimaatprestaties, biodiversiteit en duurzaam bodembeheer.
 • Maïs en andere voedergewassen
  Binnen dit werkpakket wordt gewerkt aan de verduurzaming van de maïsteelt en andere voedergewassen.
 • Duurzaam bouwplan
  Het doel van dit werkpakket is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de (ruw)voerproductie via vruchtwisseling op een duurzame manier te optimaliseren m.b.t. economie (opbrengsten en kosten), bodembeheer, klimaat, biodiversiteit en sluiten van kringlopen.
logo.name
Ga naar de projectwebsite

Projecttitel

PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Opdrachtgevers

ZuivelNL
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
Agrifirm Group B.V.
Cumela Nederland
ForFarmers Group
Plantum NL en leden

Uitvoerders

Wageningen University & Research
Louis Bolk Instituut

Status

Lopend

Looptijd

januari 2020 - december 2023

Budget

€ 4.720.000 totaal (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 600.000 totaal (ex. btw)