Milieu & Klimaat

PPS Duurzame Zuivelketen

In een zogenoemde PPS – 50/50 financiering met de overheid via de Topsector Agri & Food- wordt onderzoek gedaan naar een integrale realisatie van de sectordoelen 2030.

logo.name

Doelen

Dit project is gericht op de integrale realisatie van de door de Duurzame Zuivelketen - een samenwerkingsverband van NZO, LTO, NMV en NAJK - vastgestelde nieuwe doelen voor 2030. De doelen voor 2020 zijn voor een groot deel gerealiseerd o.a. met behulp van de vorige PPS Duurzame Zuivelketen 2.0, die liep t/m 2019.

Integrale aanpak

Naast nieuw doelen staat in de nieuwe PPS ook een integrale aanpak centraal, zoals ze ook samenvallen op het melkveebedrijf. Het project draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding in de melkveehouderij en de daar aan gerelateerde toeleverende bedrijven (erfbetreders, adviseurs). Naast verander- en verdienmodellen wordt kennis ontwikkeld en toegepast in zogenaamde “living labs” (studiegroepen) op het gebeid van Eiwit van eigen land, Kruidenrijk grasland en Verlenging levensduur.

Duurzame Zuivelketen 2030

Projecttitel

Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: Integrale realisatie duurzaamheidsdoelen 2030 Duurzame Zuivelketen

Opdrachtgever

ZuivelNL, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

Uitvoerder

Wageningen University & Research

Overige betrokkenen

LTO, NZO, NMV, NAJK, Royal Bel Leerdammer, Rabobank, WNF

Status

Lopend

Looptijd

2020 – 2023

Budget

€ 1.291.000 totaal in 2021, exclusief btw

Bijdrage ZuivelNL

€ 584.000 totaal in 2021, exclusief btw