Bemesting & Opbrengstverbetering

Kennis van mestproducten naar de boer (Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen)

Melkveehouders informatie/beslisboom bieden waarmee het optimaal toedienen en de werking van bestaande mestproducten en toevoegmiddelen bepaald kan worden. Daarnaast handvatten bieden om nieuwe producten als melkveehouder zelf te kunnen beoordelen op inpasbaarheid op het bedrijf. Bestaande kennis wordt ontsloten.

Aanleiding

Als respons op de oproep van ZuivelNL om onderzoeksvragen in te sturen zijn veel vragen gesteld over de werking van dierlijke mest, hoe deze te verbeteren, wat de waarde van toevoegmiddelen is (zoals FIR), hoe producten uit mestbewerking, scheiding van mest en urine en kunstmestvervangers optimaal toegepast kunnen worden. Veel van deze vragen vergen geen aanvullend onderzoek maar vooral een gerichte communicatie van bestaande kennis en hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. Vaak is al onderzoek uitgevoerd naar deze onderwerpen. De Commissie Bemesting Grasland & Voedergewassen (CBGV) ziet het als haar taak om deze vragen via korte artikelen/flyers te beantwoorden om zo de boer handvatten te bieden voor een verdere verbetering van de praktijk van bemesten en het optimaal inzetten van de eigen mest en mestproducten.

Belang voor de melkveehouderij

Voor het optimaal verwaarden van mest van het eigen bedrijf is het van belang een goed overzicht te hebben van de mogelijkheden van:

  • Mestbewerking
  • Mestscheiding
  • Toevoegmiddelen
  • Mestproducten en de werking van deze producten die zijn afgeleid van dierlijke mest.

Op basis daarvan kan de ondernemer voor zijn situatie de beste afweging maken hoe mest in te zetten en of bijvoorbeeld toevoegmiddelen zinvol zijn. Een optimale inzet van de eigen mest binnen de wettelijke en milieukundige mogelijkheden beperkt de aanvulling van kunstmest, voorkomt verliezen en draagt bij aan circulair werken.

Doel van het project

Het doel is gericht te communiceren en doelgroepen te informeren over kennisvragen vanuit de sector omtrent verschillende dierlijke mestproducten en toevoegmiddelen. Niet alleen het verstrekken van kennis over producten maar ook het stellen van de juiste vragen over een product, procedé aan de leverancier maakt daarvan onderdeel uit. Dit levert korte heldere boodschappen op die beschikbaar komen en blijven op Verantwoorde Veehouderij en www.bemestingsadvies.nl, en op andere relevante websites. Op basis daarvan kan de ondernemer al dan niet in samenspraak met intermediairs voor zijn situatie de beste afweging maken hoe mest/mestproducten/toevoegmiddelen in te zetten zijn en of bijvoorbeeld toevoegmiddelen zinvol zijn. De (eigen) mest wordt optimaal ingezet met minimale verliezen en een maximale werking. De doelgroep is in staat om samen met de adviseur wel overwogen beslissingen te nemen over het mestmanagement op het eigen bedrijf.

Wat levert het project op?

Het resultaat is informatievoorziening over:

  • Dierlijke mest en toevoegmiddelen: wat is de meerwaarde vanuit oogpunt van stikstofbenutting, welke werking hebben producten, wat zijn de kosten.
  • Organische mest van andere oorsprong (bijv diverse typen compost): wat is de meerwaarde, wanneer en waar in te zetten, wat betekent het voor de P aanvoer, wat zijn de kosten.
  • Kunstmestvervangers (RENURE-producten): wat zijn gangbare producten, wat is de werking, hoe toe te passen, wat zijn de kosten.
  • Mestbewerking: hoe dikke en dunne fracties optimaal in te zetten.
  • Beslisboom inzet mestproducten: waar, wanneer en hoeveel inzetten voor diverse teelten voor een optimale bodemvruchtbaarheid o.a. gebaseerd op (Middelkoop et al. 2013) en op de vorige 4 punten.
  • Er wordt onderzocht of tips en handvatten te geven zijn om het nut van mestproducten of toevoegmiddelen die nieuw verschijnen zelf te beoordelen op inpasbaarheid op het bedrijf.

Afbakening: De informatie leidt veelal niet tot unieke adviezen. Veehouder/intermediair dienen zelf de afweging te maken wat het best passend is voor de eigen situatie.

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Projecttitel

Kennis van mestproducten naar de boer

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Penvoerder WUR
Louis Bolk Instituut
DLV Advies
Nutriënten Management Instituut (NMI)
Eurofins Agro
LTO (vanuit Commissie Bemesting Grasland & Voedergewassen)

Status

Start januari 2023

Looptijd

2023-2024

Budget

€ 24.393 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 24.393 (incl. btw)