Arbeidsomstandigheden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied betreft vooral het volgen en bevorderen van ontwikkelingen rond de binnen de zuivel gebruikte arbo-catalogi, voor wat betreft onderhoud, doorontwikkeling, communicatie en het streven naar grotere doelmatigheid in gebruik.

Lopende activiteiten

Communicatieproject Gezond en veilig werken in de MelkveehouderijRIE=
In de agrarische sector gebeuren nog steeds relatief veel ongevallen, vaak met ernstige afloop. Ook in de melkveehouderij. Aandacht voor veilig en gezond werken is daarom belangrijk. Steeds vaker wordt dit gezien als vast onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Ook melkveebedrijven hebben bovendien onverkort te maken met arbowetgeving, die regels stelt rond veilig werken. Dit geldt niet alleen bedrijven met personeel maar ook bedrijven waar geen sprake is van formele dienstverbanden, zoals meewerkende familieleden, seizoen krachten, uitzendkrachten en erfbetreders.

Om melkveehouders te helpen hun risico’s rond het werk goed in kaart te brengen en deze te beperken heeft Stigas, het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid, een volledig nieuwe, digitale methodiek voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) ontwikkeld. ZuivelNL heeft daarom de samenwerking met Stigas gezocht om via een gerichte campagne de bewustwording onder melkveehouders rond het thema veilig werken te vergroten. Daarbij worden ook nut en noodzaak van een goede risico-inventarisatie en – evaluatie nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Het project heeft een looptijd van 1,5 jaar en wordt uitgevoerd in afstemming met Duurzame Zuivelketen (DZK).

Onder het motto ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ is de campagne in het voorjaar van 2018 van start gegaan. Daarbij is een folder ontwikkeld. Ook is een filmpje gemaakt om het bestaan en het nut van de vernieuwde, digitale RIE van Stigas bij melkveehouders onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt het thema ‘veilig en gezond werken in de melkveehouderij’ nader toegelicht in een serie artikelen met praktijkvoorbeelden, die in diverse bladen en online beschikbaar zijn gesteld:
Gastvrijheid en veiligheid hand in hand (januari 2019);
Firma de Wit-Burggraaf: creatieve ondernemer over zijn bedrijf en veilig werken (november 2018);
Maatschap Benning werkt verantwoord aan innovatie (september 2018).
De folder is in elk gewenst aantal op te vragen via: jansen@zuivelnl.org

Gerelateerde activiteiten onder ZuivelNL financiering

AgroZorgwijzer: Zorg voor elkaar, praat met elkaarZorgwijzer
De AgroZorgwijzer is een project waarmee de zuivelsector een vangnet wil creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. Hierin wordt nauw samengewerkt met professionele instanties. De andere betrokken partners in dit project zijn ZuivelNL, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.
Op de website www.agrozorgwijzer.nl is informatie te vinden over de signalen die duiden op psychosociale problemen en over hoe het gesprek aan te gaan met veehouders die in geestelijke nood verkeren. De AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om collega-veehouders en erfbetreders te ondersteunen. Ter illustratie is ook een korte film gemaakt, die beschikbaar is op YouTube. Voor vragen en meer informatie is via de agrozorgwijzer een contactformulier beschikbaar.

Afgeronde projecten en rapportages

Project: Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendienst
Het werken in ploegendienst levert voor de vergrijzende populatie werknemers in de zuivelindustrie steeds meer problemen op. Dit project, mogelijk gemaakt met financiering van het voormalige PZ en een deel ESF-subsidie, was gericht op het creëren van meer bewustwording bij zowel werknemers als management over de gevolgen van onregelmatig werken en daarnaast op het zoeken naar optimalisering van bezettingsgraad in combinatie met de ontwikkeling van innovatieve roostermethodieken. Het zwaartepunt in de uitvoering lag in 2014. De resultaten van het project zijn vastgelegd in de rapportage ‘Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendiensten’.

Kern van de rapportage vormen vier casebeschrijvingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld. Belangrijke resultaten die i.r.t. roostervernieuwing worden benoemd zijn onder meer een toename in productiviteit en een efficiëntere personeelsinzet, een verbeterde interne flexibiliteit, minder noodzaak tot overwerk, het beter aansluiten bij de roosterwensen van medewerkers, relatief gezondere roosters en een afname in het ziekteverzuim.

· Rapport: Stof – en endotoxinenmeting melkveebedrijven (april 2005)

Links
·
 Arbocatalogus Zuivelindustrie
· Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

AlgemeenArbeidsmarktOpleiden