Arbeidsomstandigheden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied betreft vooral het volgen en bevorderen van ontwikkelingen rond de binnen de zuivel gebruikte arbo-catalogi, voor wat betreft onderhoud, doorontwikkeling, communicatie en het streven naar grotere doelmatigheid in gebruik.

Lopende activiteiten

Communicatieproject Gezond en veilig werken in de MelkveehouderijRIE=
In de agrarische sector gebeuren nog steeds relatief veel ongevallen, vaak met ernstige afloop. Ook in de melkveehouderij. Aandacht voor veilig en gezond werken is daarom belangrijk. Steeds vaker wordt dit gezien als vast onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Ook melkveebedrijven hebben bovendien onverkort te maken met arbowetgeving, die regels stelt rond veilig werken. Dit geldt niet alleen bedrijven met personeel maar ook bedrijven waar geen sprake is van formele dienstverbanden, zoals meewerkende familieleden, seizoenskrachten, uitzendkrachten en erfbetreders.

Om melkveehouders te helpen hun risico’s rond het werk goed in kaart te brengen en deze te beperken heeft Stigas, het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid, een volledig nieuwe, digitale methodiek voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) ontwikkeld. ZuivelNL heeft daarom in dit project de samenwerking met Stigas gezocht om via een gerichte campagne de bewustwording onder melkveehouders rond het thema veilig werken te vergroten. Daarbij worden nut en noodzaak van een goede risico inventarisatie en – evaluatie nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Dit project is in januari 2018 van start gegaan en heeft een looptijd van 1,5 jaar. Dit project wordt uitgevoerd in afstemming met Duurzame Zuivelketen (DZK).

In maart is op initiatief van ZuivelNL, in samenwerking met Stigas, een campagne gestart om aandacht te vragen voor het thema ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ en om de beschikbaarheid van de vernieuwde, digitale RIE van Stigas onder de aandacht van melkveehouders te brengen. Bij de campagne hoort deze folder. De folder is in elk gewenst aantal op te vragen via: jansen@zuivelnl.org

Afgeronde projecten en rapportages

Project: Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendienst
Het werken in ploegendienst levert voor de vergrijzende populatie werknemers in de zuivelindustrie steeds meer problemen op. Dit project, mogelijk gemaakt met financiering van het voormalige PZ en een deel ESF-subsidie, was gericht op het creëren van meer bewustwording bij zowel werknemers als management over de gevolgen van onregelmatig werken en daarnaast op het zoeken naar optimalisering van bezettingsgraad in combinatie met de ontwikkeling van innovatieve roostermethodieken. Het zwaartepunt in de uitvoering lag in 2014. De resultaten van het project zijn vastgelegd in de rapportage ‘Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendiensten’.

Kern van de rapportage vormen vier casebeschrijvingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld. Belangrijke resultaten die i.r.t. roostervernieuwing worden benoemd zijn onder meer een toename in productiviteit en een efficiëntere personeelsinzet, een verbeterde interne flexibiliteit, minder noodzaak tot overwerk, het beter aansluiten bij de roosterwensen van medewerkers, relatief gezondere roosters en een afname in het ziekteverzuim.

· Rapport: Stof – en endotoxinenmeting melkveebedrijven (april 2005)

Links
·
 Arbocatalogus Zuivelindustrie
· Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

AlgemeenArbeidsmarktOpleiden