Bemesting & Opbrengstverbetering

Sturen op CO2-emissie en draagkracht met precisiewatermanagement op veengrond

Dit project is een vervolg van het project “Precisiewatermanagement met onderwaterdrains en putbemaling."

Pompgestuurde onderwaterdrains blijken de grondwaterstand op veengrond aanmerkelijk verder te verhogen dan gangbare onderwaterdrains die rechtstreeks op de sloot zijn aangesloten. Dit is gunstig om maaivelddaling en CO2-emissie verder te reduceren. Een webapplicatie wordt ontwikkeld om sturing op voldoende draagkracht van de graszode en het verminderen van CO2-emissie mogelijk te maken.

Veenbodems hebben een grote weerstand voor watertransport van en naar de sloot. In natte perioden stijgt het grondwater snel tot aan het maaiveld en bij droogte daalt het grondwater ver onder het slootpeil tot wel 120 cm beneden maaiveld. Maaiveldaling is sterk gerelateerd aan de diepste grondwaterstand in de zomer en bedraagt gemiddeld ongeveer 1 cm per jaar bij een ontwatering van 60 cm beneden maaiveld. De uitdaging is om verlaging van grondwaterstanden zoveel mogelijk te beperken, om zuurstofintreding in de bodem (belangrijke oorzaak veenafbraak) te voorkomen.

Gezien het perspectief wordt de veldproef met twee jaar verlengd, waarbij wordt gestuurd op de vochttoestand in de bovengrond m.b.v. een webapplicatie. Doel is de veenafbraak/maaivelddaling – en dus ook broeikasgasemissie (vooral CO2) te beperken met behoud van draagkracht.

Sturen op CO2-emissie en draagkracht met precisiewatermanagement op veengrond

Projecttitel

Sturen op CO2-emissie en draagkracht met precisiewatermanagement op veengrond

Opdrachtgevers

ZuivelNL, provincies Zuid-Holland en Utrecht, waterschappen

Dit project is onderdeel van een groter project

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research,

Overige betrokkenen

Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld,
Veenweide Innovatie Centrum (VIC)

Status

Lopend

Looptijd

1 januari 2018 t/m 31 december 2020

Budget

€ 240.000 totaal, ex btw

Bijdrage ZuivelNL

€ 120.000 totaal, ex btw