Milieu & Klimaat

Mestscheiding in melkveestallen

Dit PPS-project onderzoekt de mogelijkheden om de ammoniak- en broeikasgasemissies in bestaande stallen te verminderen door een snellere (primaire) scheiding van feces en urine en afvoer. Na een inventarisatie in het eerste jaar is besloten in het vervolg twee perspectiefvolle systemen verder te onderzoeken.

Snellere (primaire) scheiding van feces en urine en afvoer

Dit project ambieert het verminderen van broeikasgasemissies en ammoniakemissie in bestaande stallen door snellere (primaire) scheiding van feces en urine en afvoer. Door de apart opgevangen fracties op te waarderen en praktische oplossingen aan te bieden draagt het bij aan een verdere verduurzaming van de melkveesector. Hierbij wordt rekening gehouden met welzijn, gezondheid en economie.

Er worden data en kennis van bestaande en vernieuwende systemen in Nederland en het buitenland verzameld. Bij de data verzameling op praktijkbedrijven wordt ook gebruik gemaakt van data, die in het kader van het LNV Klimaatenvelop programma zijn verkregen. De meest kansrijke nieuwe stalaanpassingen en bijbehorende mestketen qua vloer-, mestverwijdering/reinigingstechniek, opslagmethode en aanwendingstechniek worden geïdentificeerd in het eerste jaar (fase 1).

3 fasen

Met LNV is afgesproken om op basis van de uitkomsten van het eerste jaar te besluiten over een eventueel vervolg en op welke wijze (go/no go). Aan het einde van het eerste jaar vindt een evaluatie plaats:

  • Emissies
  • Dierenwelzijn
  • Economisch perspectief

Afhankelijk van deze afwegingen wordt besloten of kan worden doorgegaan met testen en monitoren in samenwerking met het bedrijfsleven (stallenbouwers en -inrichters). Bij doorgaan worden in fase 2 testresultaten verzameld over samenstelling van verschillende mestfracties, emissies, scheidingsrendementen, welzijn, economie en de opwaarderingsopties voor de dikke en dunne fracties. In fase 3 worden deze resultaten verwerkt in een nog te ontwikkelen bedrijfsmodel. Dit bedrijfsmodel geeft inzicht in welke factoren de grootste effecten hebben op economie en milieu in bedrijfsverband, met oog voor zowel sterk grondgebonden melkveebedrijven als ook bedrijven met een mestoverschot.

Wat levert het project op?

De kennis wordt via verschillende media, websites, (wetenschappelijke) artikelen en rapporten breed verspreid met een toelichting hoe in te passen in verschillende bedrijfssituaties. De focus ligt op toepassing in bestaande stallen om een grote reductiedoelstelling te realiseren:

  • Reductie op de lange termijn (2050) van 1,8 Mton CO2 equivalenten door reductie van methaan en lachgas via mestmaatregelen.
  • Reductie van 5 kton ammoniak door stal- en opslag maatregelen.
Lees meer over mestscheiding in melkveestallen

Projecttitel

Mestscheiding in melkveestallen

Opdrachtgever

ZuivelNL
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoerder

Wageningen University & Research

Overige betrokkenen

LTO
Bedrijfsleven

Status

Lopend

Looptijd

2019 - 2023

Budget

€ 1.400.000 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 176.660 in 2021 (ex. btw)