LTO
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland. Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt circa 11.500 ondernemers in de melkveehouderij, die in totaal bijna 70% van de Nederlandse koemelk produceren.
NMV
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is een belangenbehartigingsorganisatie voor en door melkveehouders waarbij het draait om een goed gezinsinkomen voor de melkveehouders.
NZO
Nederlandse Zuivel Organisatie, brancheorganisatie van de Nederlandse Zuivelindustrie. Bij de organisatie zijn 13 ondernemingen aangesloten die gezamenlijk circa 98 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerken.
Gemzu
Gemzu is de ondernemersorganisatie voor zo'n 140 bedrijven die actief zijn in de groothandel, de import, de export en de dienstverlenende activiteiten voor zuivelproducten als boter, kaas en poedervormige melkproducten (melkpoeder, caseine, weipoeder).
VEEPRO
Veepro Holland, the Information Centre for Dutch Dairy Cattle supports the export of dairy cattle, semen and embryo`s from the Netherlands.

 

VNFKD
De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten fabrikanten van kinder- en dieetvoedingsmiddelen.

 

BZB
De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders zet zich in voor de belangen van boerderijzuivelbereiders in Nederland.

 

Platform Melkgeitenhouders
Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

 

Duurzame Zuivelketen
De Duurzame Zuivelketen is een uniek initiatief waarbij zuivelindustrie en melkveehouders er ketenbreed naar streven om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. De NZO en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen.
Stichting Weidegang
De website van Stichting Weidegang bevat actuele informatie over vakmanschap, gras en weidegang. Via de site kunt u zicht aanmelden voor activiteiten van de stichting.
Verantwoorde Veehouderij
De website Verantwoorde Veehouderij biedt praktische vakkennis en mogelijke oplossingsrichtingen voor een verantwoorde en maatschappelijk geaccepteerde veehouderij. De informatie is o.a. afkomstig vanuit praktijknetwerken veehouderij, het ministerie van EZ, Wageningen UR en ZuivelNL.
Courage
Een gezonde, Nederlandse melkveehouderij met toekomst. Een toekomst waarin geld verdiend wordt, waarin bedrijven een bestaan kunnen blijven opbouwen. Maar tegelijk een melkveehouderij die midden in de samenleving staat, die verbindt en op maatschappelijke waardering kan rekenen. Daar werkt Courage aan!
Zuivel Werkt!
De website Zuivel Werkt! biedt een herkenbaar informatiepunt in de zuivel, gericht op het faciliteren van de verbindingen tussen zuivelbedrijven en het scholingveld. Deze website brengt daarom alle beschikbare materiaal en informatie rond de interactie tussen school en zuivelbedrijf bijeen.
Zuivelacademie
Zuivelacademie is de digitale kennis- en leeromgeving voor lerenden in de Nederlandse zuivelindustrie en het middelbaar beroepsonderwijs. Zuivelacademie biedt leermodules van zuivelvakkennis op mbo 2,3-4 niveau: melkontvangst en algemene zuivelkennis, consumptiemelkproducten, kaas, boter, melkpoeder, condens en eenheidsbewerkingen.
Arbocatalogus zuivelindustrie
Deze arbocatalogus biedt u een overzicht van mogelijke oplossingen voor arborisico's (verwonden, overbelasting e.d.) die zich in de zuivelindustrie bij verschillende werkzaamheden kunnen voordoen.
Normalisatie melk en zuivelproducten
Zuivel wordt beschouwd als een gezonde keuze in onze voeding, maar om de veiligheid te borgen, dient er veel aandacht besteed te worden aan de verwerking van rauwe melk tot eindproduct. Het is daarom van belang om een gestandaardiseerde basiskwaliteit te borgen voor de productie van melk(producten).
IDF
De Internationale zuivelbond (IDF) is de mondiale kennis- en belangenorganisatie van de zuivelsector. Bij de IDF zijn 46 landen aangesloten, die samen goed zijn voor 75% van de wereldmelkproductie.