Fosfaatreductieplan: vragen en antwoorden

Vragen

Geven onderstaande antwoorden en de Q&A-lijst geen antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met het Fosfaatreductieloket.

Schriftelijk

U kunt uw vraag alleen schriftelijk indienen via de e-mail: info@fosfaatreductieloket.nl of via het contactformulier van het Fosfaatreductieloket. Het streven is om uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen zoals deze bij het Fosfaatreductieloket worden gesteld.

Uitgebreid overzicht Vragen en Antwoorden – versie 14 – 4 september 2018
Naast onderstaande verkorte weergave van de meest gestelde vragen is er ook een uitgebreid overzicht van de Vragen en Antwoorden Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Disclaimer
De antwoorden op deze website zijn een service namens ZuivelNL. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

1. Wat is het verschil tussen de Fosfaatreductieregeling en het wetsvoorstel fosfaatrechten?
De overeenkomsten en verschillen staan in deze bijlage.

2. Stopt de regeling na december 2017?
Hoewel de fosfaatreductieregeling op 31 december 2017 eindigde, zal de afwikkeling nog enige tijd doorlopen in 2018, vanwege:
– De vaststelling en verrekening van heffingen en bonussen over periode 5;
– De verwerking van gegevens van bedrijven waarbij (bijvoorbeeld vanwege bedrijfsoverdrachten) nog niet alle periodes zijn afgewikkeld;
– De controle op afgevoerde koeien.
Melkveebedrijven die tussen oktober en december runderen (die tenminste eenmaal hebben gekalfd) af hebben gevoerd, kunnen alsnog met een hogere heffing worden geconfronteerd. Dit wanneer deze runderen in het begin van het nieuwe jaar terug hebben gehaald naar het eigen bedrijf. Het binnen vier maanden laten terugkeren van koeien die ten minste eenmaal gekalfd hebben en die tijdelijk elders waren gestald, leidt tot een herberekening van de melkveestapel met terugwerkende kracht tot het moment van afvoeren.

3. Ik heb nog geen beschikking gehad van bepaalde perioden. Wanneer komen deze beschikkingen en wordt deze verrekend?
Tot juni 2018 werden beschikkingen per periode verstuurd.
Vanaf juni 2018 wordt maandelijks een gecombineerde beschikking verstuurd. U ontvangt deze gecombineerde beschikking voor de volgende situaties:
– Wanneer u voor één of meerdere perioden nog geen beschikking is verstuurd;
– Bij correcties van één of meerdere maanden;
– Bij herberekeningen als gevolg van wijzigingen in de I&R;
– Bij herberekeningen als gevolg van de bezwaarafhandeling.

De gecombineerde beschikking bestaat uit een algemene brief en een bijlage met de berekeningen van alle 5 de perioden (ook als de berekening van een individuele periode niet is gewijzigd).
Het saldo van de 5 berekeningen wordt verrekend met de melkgeldnota.

4. Ik heb een gecombineerde beschikking ontvangen, maar ik zie geen toelichting voor de herberekening of overzicht geregistreerde wijzigingen. Wat is er veranderd?
Waarschijnlijk heeft u een beschikking ontvangen i.v.m. wijzigingen in I&R. Hierdoor zijn de maandgemiddelden gewijzigd en daarom gecorrigeerd. U kunt het beste de eerdere ontvangen beschikking vergelijken met deze gecombineerde beschikking.

5. Ik ben in bezwaar gegaan en ben in het gelijkgesteld. Hoe wordt dit verrekend?
Dit wordt verrekend in de gecombineerde beschikking (zie vraag 4). Ook wanneer u voor alle perioden al een beschikking heeft ontvangen, ontvangt u een gecombineerde beschikking waarin de herberekeningen en correcties plaatsvinden. De verrekening vindt dan plaats bij de daarop volgende melkgeldafrekening.

6. Waar vind ik de-minimisverklaring?
Deze verklaring vindt u via het portal op melkweb/Z-net. In het tabblad “documenten” staat een link naar de verklaring met een toelichting.

7. Waar kan ik bezwaar maken tegen deze regeling?
U kunt geen bezwaar maken tegen de regeling, alleen tegen een besluit op basis van de regeling. Het besluit dat op uw bedrijf van toepassing is betreft de beschikking die u van uw zuivelonderneming ontvangt. Deze beschikking ontvangt u per post en is digitaal terug te vinden in het portal onder tabblad “documenten”. Verrekening van de geldsom vindt plaats via het melkgeld van uw zuivelonderneming.

Vanaf juni 2018 worden gecombineerde beschikkingen verstuurd (zie vraag 4).
Bezwaren tegen individuele perioden kunnen via één bezwaarschrift verwoord worden. Daarbij dienen wel de kenmerknummers van de verschillende perioden duidelijk genoemd te worden.
Het indienen van bezwaar is niet mogelijk tegen een periode van de beschikking als al bezwaar is ingesteld en waarbij de gegevens ongewijzigd zijn t.o.v. de eerdere beschikking.

8. Wanneer heb ik recht op wettelijke rente?
– Als na een aanpassing van de beschikking een lagere heffing, een bonus (i.p.v. een heffing) of een hogere bonus ontstaat;
– Na een gegrond bezwaar waarbij een lagere heffing wordt opgelegd.

U hoeft geen verzoek tot rentevergoeding in te dienen. Indien u recht heeft op wettelijke rente ontvangt u informatie over de rentevergoeding rechtstreeks van RVO in de vorm van een beschikking. RVO keert de rentevergoeding naar u uit. Dit loopt niet via de melkgeldnota van uw zuivelonderneming.

deze pagina is gewijzigd op 6 september 2018

Fosfaatreductieplan: algemeen