Bestrijding IBR & BVD: protocollen

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van BVD gestart, onder verantwoordelijkheid van de Themagroep Rundergezondheid (DKR) die is ingericht om sector-breed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van DKR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverbranche. Zij besluiten gezamenlijk over de collectieve aanpak van BVD.

ZuivelNL is op verzoek van de partijen in DKR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken.

Protocollen BVD
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen), versie 1.3
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route tankmelk), versie 1.3
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route jongvee antistoffen), versie 1.3
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route oorbiopten), versie 1.2

Toelichting bij Protocollen BVD-vrij
In de protocollen voor BVD is het voorschrift opgenomen om van vrouwelijke runderen ouder dan 1 jaar bij aanvoer van een niet-vrij bedrijf een bloedmonster te onderzoeken op antistoffen tegen BVDV. Als die worden aangetoond wordt de veehouder aangestuurd om het rund weer af te voeren. Als het rund niet wordt afgevoerd, blijft het bedrijf in de observatie status en moet het kalf na geboorte worden onderzocht op virus.

In versie 1.2 is nu bepaald dat indien het kalf te laat wordt onderzocht of zonder onderzoek wordt afgevoerd, het kalf zal worden beschouwd als zijnde virus-positief. De consequentie daarvan is dat het bedrijf minimaal 10 maanden lang alle kalveren die worden geboren moet onderzoeken.

Protocollen IBR
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk), versie 1.0
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route tankmelk), versie 1.0
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route vaccinatie), versie 1.1

Toelichting bij Protocol statusbeheer IBR-vrij, versie 1.1 Route vaccinatie
Door de wijziging van artikel 4.2 wordt het eenvoudiger om de vaccinatiemomenten iets te verschuiven, om beter aan te sluiten op de bedrijfsvoering.
De wijziging van artikel 4.4 verduidelijkt de procedure voor het geval de koppelvaccinatie in meerdere tranches plaatsvindt.

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van de routes, overleg dan met uw dierenarts of neem contact op met GD via 0900-1770 (optie 1).

deze pagina is gewijzigd op 1 augustus 2019

Bestrijding IBR & BVD: plan van aanpakBestrijding IBR & BVD: toelating laboratoria