Opleiden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied richt zich op kennisborging, de verbinding zuivelbedrijfsleven-onderwijs en de positionering van zuivel in het onderwijs.

Lopende activiteiten

Project Verbinder Leven Lang Leren in de MelkveehouderijElsbeth Veltink=

Op 1 mei is Elsbeth Veltink gestart als Verbinder Leven Lang Leren in de Melkveehouderij. Met de subsidieverlening aan dit project ondersteunt ZuivelNL de LTO visie over leven lang leren. Zowel onderwijs als ondernemers in de melkveehouderij hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken draagt bij aan de wervingskracht van de sector.

Elsbeth opereert vanuit Projecten LTO Noord en gaat aan de slag om inzicht te krijgen in het huidige (bij)scholingsaanbod en ontwikkelingen in de arbeidsmarktbehoefte van de melkveehouderij. Dit inzicht moet duidelijk maken wat nodig is voor een goede aansluiting van het aanbod in beroepsgeschikte scholing én bijscholing bij de behoefte van ondernemers en werknemers in de sector. Samenwerking met het werkveld is daarbij de sleutel. In dit project zal Elsbeth daarom veel in gesprek gaan met zowel melkveehouders als scholingspartijen. Wilt u in contact komen met Elsbeth? U kunt haar bereiken via: 06-24177049 /
eveltink@projectenltonoord.nl

De looptijd van dit project is van mei 2017 tot en met april 2018, met de intentie tot een verlenging met 2 jaar. Besluitvorming daarover vindt plaats na tussenevaluatie aan het einde van het 1e jaar.

Zie voor een samenvatting van het eerste voortgangsverslag de factsheet, 31 oktober 2017

ZuivZuivelacademieFolderDEFelacademie

Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en daartoe opleidende scholen en opleiders. Zuivelacademie is erop gericht het opleiden voor en leren in de zuivelindustrie te ondersteunen met alle benodigde vakkennis. Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt samengebracht.

Redactiecommissies met experts uit zowel het onderwijs als uit de praktijk zorgen voor een hoogwaardige en actuele inhoud. Alle toonaangevende partijen in en rond het Nederlandse zuivelcomplex doen mee.

Een bedrijfsopleider kan direct zelf met Zuivelacademie aan de slag of in samenwerking met een opleider een traject (laten) ontwikkelen. Scholen kunnen uit Zuivelacademie putten voor de theoretische vorming van hun leerlingen, en kunnen daarnaast het systeem ook gericht laten gebruiken ter voorbereiding op een stage binnen de zuivelindustrie.

Kijk voor meer informatie over Zuivelacademie in de folder.

Zuivel Werkt!

In antwoord op de dreigende tekorten aan gekwalificeerd technisch personeel heeft de zuivelindustrie met het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013) de handen ineen geslagen. zuivelwerktLogoDit heeft geresulteerd in een breed pakket aan activiteiten. Naast het toegespitste leerpakket op zuivelacademie.nl is de website zuivelwerkt.nl opgezet om de verbinding tussen bedrijven en onderwijs te stimuleren via het bieden van praktische informatie.

Ook publiceert Zuivel Werkt! actuele informatie via facebook en twitter.

Afgeronde activiteiten en rapportages
· 
Themamiddag Zuivelacademie,  (november 2014)
· Basisvaardigheden in Agri & Food (november 2013)
· Zuivelconferentie: De kracht van verbinding (november 2013)
· Project groene praktische sector oriëntatie (september 2012)

Links
·
Zuivelacademie
· Zuivelacademie voor boerderijzuivelbereiders
· Zuivel Werkt

· Zuivelopleidingen Nederland
· Dairy Campus Leeuwarden
· Scholen met zuivel of technisch gerelateerd onderwijs

· PSO groen 
· PSO techniek 
· Maatschappelijke stage food

AlgemeenArbeidsmarktArbeidsomstandigheden