Arbeidsmarkt

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied richt zich op thema’s als personeelsvoorziening, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarktimago, jongerenbeleid en arbeidsmarktgegevens.

Lopende activiteit

Inclusiever ondernemen in de Nederlandse zuivelsector
In 2016 heeft ZuivelNL een sectoraal pilotproject laten uitvoeren, om bedrijven uit de zuivelsector te ondersteunen in het inclusiever worden. Daarmee bood dit project ook ondersteuning om te voldoen aan de uit het Sociaal Akkoord voortgekomen participatiewet. Het project richtte zich op het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder wajongeren. Uiteindelijk namen 11 ondernemingen deel. Het project leidde tot 4 concrete plaatsingen tijdens de projectperiode. Dit aantal bleef fors achter bij de aanvankelijke ambitie, wat de weerbarstigheid van de problematiek illustreert. Maar de opbrengst van het project reikte verder. Veel bedrijven gingen actiever met het thema inclusiever ondernemen aan de slag en dat leidde tot meer dan 10 op de doelgroep gerichte vacatures in de periode vlak na afloop van het project. Ook zijn tijdens de uitvoering van het project nieuwe kennis en ervaring rond het thema opgedaan. Deze zijn door uitvoerder Locus opgetekend in een handboek. Daarmee kunnen ook andere (zuivel)bedrijven in een later stadium hun voordeel doen.
· Handboek Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
· Do’s en dont’s – good practices – Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
· Presentatie Inclusievere Zuivelsector slotbijeenkomst (Locus, maart 2017)

Dit project vond plaats binnen de context van het sectorplan levensmiddelenindustrie en genoot daardoor deels subsidie via de regeling co-financiering sectorplan.

Tijdens dit sectorale project werd ook verbinding gemaakt met een parallel lopend afstudeerproject, waarin de veranderbereidheid onder leidinggevenden met betrekking tot inclusief ondernemen in de zuivelsector is onderzocht. ZuivelNL heeft ook dit project ondersteund. U vindt meer informatie over de resultaten van dit onderzoek in de samenvattende rapportage, die als titel draagt: “Participeren doen we zo!”.

In de eerste maanden van 2017 rondt Locus in opdracht van ZuivelNL bij een aantal bedrijven uit het project voorkomende activiteiten af. Daarnaast beschrijft Locus drie modelfuncties die door veel zuivelbedrijven kunnen worden ingezet, te weten assistent laboratorium, logistiek medewerker en assistent technische dienst.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich voor meer informatie over inclusief ondernemen wenden tot het Locus Netwerk, via Raymond Sweers, tel. 06 – 46 96 21 57, raymond@locusnetwerk.nl

Sectorplan Levensmiddelenindustrie
ZuivelNL heeft deelgenomen aan de planvormingsfase rondom het sectorplan Levensmiddelenindustrie, dat in 2014 werd ingediend bij het ministerie van SZW. Het sectorplan Levensmiddelenindustrie is een initiatief van FNLI, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de SOL, waarin activiteiten op bedrijfs- en sectorniveau worden gebundeld, gericht op instroombevordering en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Het maakt deel uit van een breder scala aan sectorplannen voor uiteenlopende sectoren. Dit vloeit voort uit kabinetsbeleid waarbij € 600 miljoen beschikbaar is gesteld voor co-financiering van maatregelen die knelpunten in een sector helpen opheffen, zodat werkgelegenheid behouden wordt en werkloosheid bestreden.

Op 15 december 2014 werd echter bekend dat het door ZuivelNL ingediende plan voor een sectorbrede aanpak rond het faciliteren van scholing (Zuivelacademie) en personeelsontwikkeling niet is gehonoreerd door het ministerie van Sociale Zaken. De overheid is van mening dat de voorgestelde activiteiten niet direct te koppelen zijn aan een individuele medewerker zoals dat bijvoorbeeld bij directe scholing wel het geval is. ZuivelNL zal zich in de nabije toekomst verder beraden over de betreffende activiteiten en de mogelijkheden buiten het sectorplan om. Overigens werden in het kader van dit sectorplan wel diverse activiteiten op individueel bedrijfsniveau binnen de zuivelindustrie gehonoreerd, waardoor de zuivelindustrie ondanks afwijzing van de collectieve component nog steeds een substantieel aandeel heeft in de realisatie van het sectorplan Levensmiddelenindustrie.

Afgeronde activiteiten en rapportages
· Handboek Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
· Do’s en dont’s – good practices – Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
· Arbeidsmobiliteit in de regio: intersectorale  samenwerking (maart 2014)
· Factsheet Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie: de kracht van verbinden (november 2013)
· Eindrapport Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (oktober 2013)
· Sociale kaart en kansen voor samenwerking (oktober 2013)
· Personeelsontwikkeling in de Nederlandse zuivelindustrie (september 2013)
· Handreiking voor zij-instroom zuivelindustrie (april 2013)
· Verbinden op mobiliteit in de Agrofood en Tuinbouw (september 2012)
· De toekomstige arbeidsmarkt van de kaashandel (februari 2012)
· PZ Studiedag 2011: Hoe werkt de zuivel in 2020? (november 2011)

Links Duurzaamheid
·
Ministerie van Sociale Zalen en Werkgelegenheid
· Ministerie van Sociale Zalen en Werkgelegenheid Toolbox 
· AWVN

AlgemeenOpleidenArbeidsomstandigheden