Maatregel verduurzaming: weidevogelzuivel

Binnen het beschikbare bedrag voor weidegang en weidevogelbeheer is € 250.000 gereserveerd waarmee projecten worden gestimuleerd voor (groepen) melkveehouders die geborgd weidevogelbeheer toepassen en weidevogelvriendelijke zuivelproducten op de markt brengen of gaan brengen. Op deze wijze worden initiatieven gestimuleerd die gericht zijn op het vermarkten van de inzet van melkveehouders voor weidevogelbeheer. Aanvragen konden tot 30 juni worden gedaan.

Voor de regeling zijn veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria (uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel).

Samenstelling commissie:
voorzitter: Jorrit Jorritsma (voorzitter ZuivelNL)
leden:
– Richard Korrel (melkveehouder)
– Mathijs Lak (category manager Marqt)
– Wouter van der Weijden (directeur CLM)
secretaris: Folkert Beekman (directeur ZuivelNL)

Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend, waarmee het beschikbare budget geheel is benut.
Het betreft drie collectieve projecten:
– NoorderlandMelk / Boerengilde
– Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel
– Weerribben Zuivel
en vier projecten van individuele melkveehouders.

De toegewezen projecten hebben allen de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij.

deze pagina is gewijzigd op 9 augustus 2016

Maatregelen verduurzaming: algemeen