Maatregel verduurzaming: vroege weidegang

Melkveebedrijven kunnen in 2016 een premie van € 600,- ontvangen als zij hun melkkoeien vroeg in het seizoen weiden. Het geld is afkomstig van de Europese Commissie die geld beschikbaar heeft gesteld om de melkveehouderij te steunen. De uitvoering van de regeling wordt verzorgd door de zuivel-ondernemingen. Aanmeldingen konden tot 1 mei worden gedaan. Het totale aantal meldingen bedraagt ongeveer 6.800.

De premie voor vroeg weiden wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:
– er moet voor de eerste snede, voor 15 april worden gestart met het weiden van melkkoeien en de zuivelonderneming moet daarvan direct in kennis worden gesteld conform hetgeen gebruikelijk is bij het bestaande weideprogramma van de zuivelonderneming;
– indien 15 april door lokale omstandigheden niet mogelijk is, is uitstel van de start toegestaan zolang die omstandigheden voortduren, maar uiterlijk tot 1 mei;
– de weidegang moet doorlopen tot 15 mei. De melkkoeien dienen dus elke dag geweid te worden, indien de omstandigheden dit toelaten (conform het bestaande weideprogramma);
– er moet volledige weidegang (dus 120/6 of 120/720) worden toegepast gedurende seizoen 2016 (conform de bestaande regels van de zuivelonderneming).

Elk deelnemend melkveebedrijf ontvangt een informatiepakket over weidevogels en een uitnodiging voor een bijeenkomst over weidevogelbeheer. Hiermee worden ervaringen van vroeg weiden en kennis over weidevogels gedeeld.

In de periode vanaf aanvang van de weidegang zullen deelnemende bedrijven steekproefsgewijs onaangekondigd worden gecontroleerd. Deze controle op het vroeg weiden vindt in de periode 1 april tot 15 mei plaats door de buitendienst van de zuivelonderneming of door Qlip. Deelnemende melkveebedrijven zullen daarnaast moeten voldoen aan alle eisen van volledige weidegang (120/6 of 120/720).
De vergoeding zal na afloop van het weideseizoen 2016 conform hetgeen gebruikelijk is bij de zuivelonderneming afgehandeld worden.

Q&A
1. Waarom loopt de uitvoering via de zuivelonderneming?
Door aan te sluiten bij de bestaande weidegangregelingen van de zuivelondernemingen wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt. Voor verdere informatie over de voorwaarden en uitvoering moet u zich dus tot uw zuivelonderneming wenden.
2. Waarom geldt de regeling alleen voor melkveebedrijven en niet voor de overige rundveehouderij?
De Europese gelden zijn toegekend aan de melkveehouderij in verband met de slechte marktomstandigheden; de staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten de gelden aan te wenden voor maatregelen ter verduurzaming van de melkveehouderij.
3. Ik ben zelfzuivelaar en lever helemaal geen melk aan een zuivelonderneming: bij wie kan ik de premie aanvragen?
Indien u kunt voldoen aan alle eisen kunt u bij aanvang van de weidegang een aanvraag indienen bij ZuivelNL, maar u zult na afloop van het weideseizoen een verklaring van een onafhankelijke controle-instantie of accountant moeten overleggen dat u daadwerkelijk heeft voldaan aan de eisen.
4. Mijn zuivelonderneming heeft geen weidegangprogramma.
Dan moet u in overleg met die onderneming en hen op andere gedachten brengen.

deze pagina is gewijzigd op 23 mei 2016

Maatregelen verduurzaming: algemeen