Maatregel verduurzaming: kuilmonsters

Vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij (€ 30 miljoen) is
€ 2 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van nauwkeurig mineralenmanagement in het
kader van de KringloopWijzer. Doel is een duurzame melkveehouderij. Door toekenning van een korting (subsidie) op tarieven voor voederwaardeonderzoek, geschikt voor KringloopWijzer (BEX) komt de subsidie terecht bij de melkveehouder.

De KringloopWijzer brengt voor een melkveebedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen, ammoniakemissie en broeikasgasemissies. De bedrijfsspecifieke excretienorm is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer.

Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Om de kringloop goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om van alle geoogste partijen voer een monster te laten nemen waarbij de mineralen, de voederwaarde en het eiwitgehalte geanalyseerd worden.
Bovendien moet van alle partijen de omvang worden bepaald.

Van alle in 2016 geoogste partijen kunnen onderzoeken worden aangevraagd bij:

– Eurofins Agro
of
– Dumea Agro Advies.

Per onderzoek zal door het laboratorium een korting van € 15,- worden verleend. De deelnemende laboratoria hebben diverse keuzemogelijkheden m.b.t. pakketsamenstelling. De informatie die geschikt is voor KringloopWijzer wordt door het laboratorium (na machtiging door de veehouder) automatisch in de centrale database KringloopWijzer gezet en is daarmee direct beschikbaar voor de veehouder en zijn adviseur.

De kortingen worden verstrekt onder vrijstelling van BTW.

Voorbeeld berekening BTW:


Stel een pakket kost 100,-
Subsidie ZuivelNL 15,-
Totaal excl. BTW 85,-
BTW (6% van € 100,-) 6,-
Te betalen 91,-

deze pagina is gewijzigd op 26 juli 2016

Maatregelen verduurzaming: algemeen