Maatregel verduurzaming: diergezondheid

Diergezondheid en -welzijn staan hoog op de agenda van de Nederlandse rundveesector. De sector streeft naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren, met aandacht voor dierziektepreventie, bewust en verantwoord antibioticagebruik. De sector staat op het standpunt dat de virusziekten IBR en BVD hier niet bij passen en acht het daarom wenselijk IBR en BVD te bestrijden. De ambitie is te komen tot een nul-prevalentie van IBR en BVD. In april 2015 is de Stuurgroep voor het project ‘Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland’ ingesteld welke binnen circa 2 jaar met een voorstel tot aanpak dient te komen. Het doel van het project is het voorbereiden en inrichten van alle aspecten die voorwaardelijk zijn om de bestrijding van IBR en BVD in Nederland mogelijk te maken, waarbij de bestrijding zodanig moet worden vormgegeven dat Nederland uiteindelijk vrij wordt van beide virussen. In aanloop hiertoe wordt vanuit het Europese steunpakket voor de veehouderij 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aanpakken van dierziektes als BVD en IBR.

De subsidie wordt aan veehouders uitgekeerd in de vorm van een korting op de factuur voor een aantal producten van de GD en eventueel andere aanbieders. Aanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden van ZuivelNL en een overeenkomst met ZuivelNL hebben. Voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 zijn de volgende afspraken gemaakt met de GD en met BeterVee.

GD

1) Stimulering bestrijding BVD
a) De veehouder ontvangt € 3 korting (per biopt) op de onderzoekskosten voor het BVD-oorbioptonderzoek bij GD. Het oorbioptonderzoek is een methode om snel BVD-dragers onder jonge kalveren op te sporen.
b) Een tegemoetkoming van € 200 op de kosten voor het uitvoeren van diagnostiek die nodig is om, of direct de eerste stap te zetten naar BVD Gecertificeerd Vrij, dan wel om de overstap te maken van het programma BVD Onverdacht dan wel BVD Jongvee DragerCheck naar BVD Gecertificeerd Vrij. Om voor de € 200 in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:
– of het intake-onderzoek in het kader van het programma BVD Gecerticifeerd Vrij afgerond hebben in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 (voor de bedrijven die geen BVD Onverdacht status hebben);
– of onderzoek met betrekking tot de overstap hebben uitgevoerd en daardoor de status BVD Gecertificeerd Vrij hebben bereikt in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 (voor de bedrijven die al de BVD Onverdacht status hebben).
c) Een korting van € 36,50 op het onderzoek BVD virus PCR Tankmelk.

2) Stimulering bestrijding IBR
a) Het eenmalig Tankmelkonderzoek IBR van GD is beschikbaar met een korting van € 25.
b) Een tegemoetkoming van € 200 op diagnostiek die ingezet wordt om, of direct de stap te zetten naar IBR Gecertificeerd Vrij, dan wel om de overstap te maken van het programma IBR Onverdacht naar IBR Gecertificeerd Vrij.
Voor beide routes is diagnostiek nodig in de vorm van bloedonderzoek. De tegemoetkoming is beschikbaar voor veehouders die in de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 dit onderzoek uitvoeren en in deze periode de IBR-status Gecertificeerd Vrij bereiken.
c) Een korting van € 2 op het bloedonderzoek IBR gE Antistoffen ELISA.

Genoemde tarieven zijn exclusief btw en basiskosten. De kortingen worden verstrekt onder vrijstelling van btw. Heeft u vragen over btw in het kader van deze regeling, informeer bij de klantendienst van GD of lees hier meer.

BeterVee

Stimulering bestrijding BVD
De veehouder ontvangt € 3 korting (per biopt) op de onderzoekskosten voor BVD-oorbioptanalyses bij BeterVee. Het oorbioptonderzoek is een methode om snel BVD-dragers onder jonge kalveren op te sporen.

deze pagina is gewijzigd op 12 januari 2017

Maatregelen verduurzaming: algemeen