Bestrijding IBR & BVD: plan van aanpak

Aanpak van IBR en BVD in volgende fase
De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziekten IBR en BVD uitroeien. Om dat te realiseren is een landelijke aanpak opgezet. Deze gaat op 1 april 2018 voor de melkveehouderij een volgende fase in.

Melkveebedrijven dienen zich, afhankelijk van hun zuivelonderneming, voor 1 april aan te melden voor een bestrijdingsprogramma (routes) voor IBR en BVD. De meeste zuivelondernemingen hebben dat in hun leveringsvoorwaarden en/of kwaliteitsborgingsprogramma’s opgenomen.

Naar verwachting komt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanaf 1 januari 2019 met regelgeving (amvb) voor de bestrijding van IBR, die geldt voor álle rundveebedrijven. De inzet is gericht op een soepele overgang van het huidige bestrijdingsplan naar de landelijke regelgeving. De amvb zal de basis zijn voor het aanvragen van een Artikel-9-status voor IBR bij de Europese Commissie. Nadat de Artikel-9-status is verkregen, gelden ook eisen bij import.

Vleesveehouders worden financieel gestimuleerd om ook deel te nemen aan de bestrijding van BVD. De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) zorgt er uiterlijk twee jaar na de start voor, via het kwaliteitssysteem, dat kalverhouders geen BVD-dragers meer aanvoeren of aanhouden (zowel binnen- als buitenlands).

Rundveebedrijven hebben al grote stappen gezet in de aanpak van IBR en BVD. Gezien het grote aantal vrije en onverdachte bedrijven is het belangrijk de infectiedruk voor IBR en BVD zo snel mogelijk te verlagen. Door de omvang legt de melkveehouderij hiervoor het meeste gewicht in de schaal. De melkveehouderij neemt daarom het voortouw in het vervolg op de bestrijding van IBR en BVD.

Routes naar IBR-vrij
De kern van de IBR-aanpak op bedrijfsniveau is vaccineren. Bedrijven met een vrijstatus en (tankmelk) onverdachtstatus zijn daarvan vrijgesteld.
ZuivelNL heeft voor de landelijke IBR-aanpak drie routes vastgesteld.
• IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk)
• IBR-vrij (route tankmelk)
• IBR-vrij (route vaccinatie)

Routes naar BVD-vrij
Voor de bestrijding van BVD is het actief opsporen en afvoeren van BVD-dragers essentieel. Bedrijven met een vrijstatus of onverdachtstatus, op basis van onderzoek op antistoffen of virus, kunnen volstaan met het bewaken van deze status.
ZuivelNL heeft voor de landelijke BVD-aanpak vier routes vastgesteld.
• BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen)
• BVD-vrij (route oorbiopten)
• BVD-vrij (route jongvee antistoffen)
• BVD-vrij (route tankmelk)

Welke route past bij mijn bedrijf? Advies: afstemming met uw dierenarts
Bedrijven die deelnemen aan een bestaand programma voor IBR of BVD, kunnen direct instromen in één van de routes van de landelijke aanpak. Deze bedrijven krijgen daarover rechtstreeks bericht van de GD.
Bedrijven die nog niet deelnemen dienen zich voor 1 april 2018 aan te melden.

Niet elke route naar IBR/BVD-vrij is geschikt voor elke bedrijfssituatie. Om extra kosten en administratieve lasten die kunnen ontstaan door een verkeerde routekeuze te voorkomen, is het advies uw dierenarts te vragen om:
• IBR: uw tankmelk eerst eenmalig te laten onderzoeken op IBR-antistoffen.
• BVD: een QuickScan BVD uit te voeren.

Op basis van de uitslag kunt u samen met de dierenarts een route kiezen die past bij uw bedrijf. Alle rundveedierenartsen hebben een voorlichtingsbijeenkomst van ZuivelNL bijgewoond over deze aanpak IBR en BVD. Snelle actie is wel nodig om tijdig te kunnen starten.

Deelname
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) beheert op verzoek van ZuivelNL de bedrijfsstatussen die horen bij de IBR/BVD-routes en regelt de aansturing van de gevraagde onderzoeken. Voor meer informatie en om uw deelname te regelen gaat u dus naar de website van GD:
• IBR: www.gddiergezondheid.nl/ibr
• BVD: www.gddiergezondheid.nl/bvd

Keuze laboratorium
Veehouders kunnen voor het laboratoriumonderzoek dat hoort bij de routes IBR/BVD een keuze maken uit door ZuivelNL toegelaten laboratoria. Begin maart 2018 heeft ZuivelNL de eerste lijst met toegelaten laboratoria gepubliceerd. Laboratoria sturen hun uitslagen door naar een centrale databank van ZuivelNL, voor gebruik bij het statusbeheer door de GD.

Nadere informatie
Landelijke aanpak IBR/BVD bestrijding
IBR-routes en aanmelding
BVD-routes en aanmelding
Toegelaten laboratoria

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van de routes, overleg dan met uw dierenarts of neem contact op met GD via 0900-1770 (optie 1).

deze pagina is gewijzigd op 8 maart 2018

Bestrijding IBR & BVD: toelating laboratoria